SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

19. sjednica Gradskog vijeća

28.06.2012
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA

KLASA: 021-05/12-01/20
URBROJ: 2109/14-01-12-01
Prelog, 19.06.2012.

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije" br. 14/09)

s a z i v a m

19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 28. lipnja 2012. godine (ČETVRTAK) U Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,30 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I     R E D

1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izradi IV, Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. (materijal u prilogu)
2. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga – ciljana izmjena u svrhu proširenja Gospodarske zone u Prelogu – Sjever. (materijal u prilogu)
3. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone u Prelogu – Sjever. (materijal u prilogu)
4. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2012. godinu. (materijal u prilogu)
5. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu. (materijal u prilogu)
6. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu. (materijal u prilogu)
7. Donošenje Odluke o I. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2012. godini. (materijal u prilogu)
8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2012. godinu. (materijal u prilogu)
9. Donošenje Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe „Međimurje donje". (materijal u prilogu)
10. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Doma kulture Grada Preloga. (materijal u prilogu)
11. a) Donošenje Odluke o neodabiru kandidata za ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)
b) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)
c) Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za provođenje ponovljenog natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)
d) Donošenje Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)
12. Izvješće o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2011. godini. (materijal u prilogu)
13. Izvješće o obavljanju poslova naplate parkiranja na području Grada Preloga za 2011. godinu. (materijal u prilogu)
14. Izvješće o poslovanju Turističke zajednice Grada Preloga u 2011. godini. (materijal u prilogu)
15. Izvješće o poslovanju „Gospodarske zone Prelog" d.o.o. Prelog u 2011. godini. (materijal u prilogu)
16. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM" d.o.o. Prelog u 2011. godini. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Božek Terezija, v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr