SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

2. sjednica Gradskog vijeća

08.07.2009

REPUBLIKA HRVATSKA                                        
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA

KLASA:  021-05/09-01/22
URBROJ: 2109/14-01-09-01
Prelog, 08. srpnja 2009.g.

Na temelju članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 7/01.)

s a z i v a m

2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati 13. srpnja 2009. godine (PONEDJELJAK), u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 19,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1.     a) Donošenje Odluke o pokretanju postupka za donošenje novog Statuta Grada Preloga. (materijal u prilogu)
        b) Donošenje Statuta Grada Preloga. (materijal u prilogu)
2.     Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu.(materijal u prilogu)
3.     Donošenje Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun. (materijal u prilogu)
4.     Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti. (materijal u prilogu)
5.     Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje. (materijal u prilogu)
6.     Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. (materijal u prilogu)
7.     Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za nekretnine. (materijal u prilogu)
8.     Donošenje Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Preloga. (materijal u prilogu)
9.     Donošenje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Preloga. (materijal u prilogu)
10. Donošenje Zaključka o prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Čakovcu. (materijal u prilogu)
11.  Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)
12. Donošenje Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)
13. Donošenje Zaključka o kupnji zemljišta u Prelogu. (materijal u prilogu)
14. Donošenje Zaključka o prodaji objekta Stare škole u Oporovcu. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta.

                          Sa poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Terezija Božek, ing.  v.r.

Odluka o pokretnju postupka za donošenje novog statuta Grada Preloga

Statut Grada Preloga

Odluka o izmjenama odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun

Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti

Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje

Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za nekretnine

Odluka o imenovanju zapovjedništva civilne zaštite Grada Preloga

Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Grada Preloga

Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Čakovcu

Zaključak o prekoračenju po poslovnom računu

Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu

Zaključak o kupnji zemljišta u Prelogu

Zaključak o prodaji objekta stare škole u Oporovcu

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr