SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

20. sjednica Gradskog vijeća

12.09.2012

REPUBLIKA HRVATSKA                                        
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA

KLASA:  021-05/12-01/28
URBROJ: 2109/14-01-12-01
Prelog, 05. rujan 2012. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09)

 s a z i v a m

20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 13. rujna 2012. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,30 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1.a) Izvješće o prestanku mandata vijećnika i prijedlog verifikacije mandata zamjeniku vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga.
   b) Donošenje Zaključka o prestanku mandata vijećniku i verifikaciji mandata zamjeniku vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga. (materijal u prilogu)

2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje. (materijal u prilogu)

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za komunalno gospodarstvo. (materijal u prilogu)

4. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2012. godine). (materijal u prilogu)

5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2012. godini. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Odluke o neodabiru kandidata za ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje 01.01. – 30.06.2012. godine. (materijal u prilogu)
    POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA do 30.06.2012.

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
-
prihvaćanje zapisnika
- aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

 PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:

         Božek Terezija, v.r.         

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr