SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

21. sjednica Gradskog vijeća

28.11.2012

REPUBLIKA HRVATSKA                                        
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNICA

KLASA:  021-05/12-01/39
URBROJ: 2109/14-01-12-01
Prelog, 15. studeni 2012. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09)

 s a z i v a m

 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 28. studenog 2012. godine (SRIJEDA) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I     R E D

1. Donošenje Zaključka o verifikaciji mandata zamjeniku vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga (polaganje svečane prisege). (materijal u prilogu)

2.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje. (materijal u prilogu)

3.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za komunalno gospodarstvo. (materijal u prilogu)

4.a) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na zaduživanje Međimurskih voda d.o.o. Čakovec. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o utvrđivanju obveze Grada Čakovca. (materijal u prilogu)

5.Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu. (materijal u prilogu)

6.Donošenje Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Prelog. (materijal u prilogu)

7.Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2012. godinu. (materijal u prilogu)

8.Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2013. godinu, sa projekcijom za 2014. i 2015. godinu. (materijal u prilogu)

9.Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini. (materijal u prilogu)

10.Donošenje Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini. (materijal u prilogu)

11.Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini. (materijal u prilogu)

12.Donošenje Socijalnog plana Grada Preloga za 2013. godini. (materijal u prilogu)

13.Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2013. godini. (materijal u prilogu)

14.Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2013. godini. (materijal u prilogu)

15.Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2013. godinu.(materijal u prilogu)

Obrazloženje

16.a) Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (zakup na 5 godina). (materijal u prilogu)

  b) Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (zakup na 20 godina). (materijal u prilogu)

17.Donošenje Odluke o izradi monografije Grada Preloga. (materijal u prilogu)

18.Donošenje Odluke o darovnici. (materijal u prilogu)

19.Donošenje Odluke o osnivanju Muzeja Croata insulanus, Prelog. (materijal u prilogu)

20.a) Donošenje Odluke o stavljanju van snage Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga. ( materijal u prilogu)

b) Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Financijski plan razvojnih programa - Investicije i kapitalne donacije

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
-
prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:

Božek Terezija, v.r.  

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr