SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

3. sjednica Gradskog vijeća

01.09.2009

REPUBLIKA HRVATSKA                                        
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA

KLASA:  021-05/09-01/31
URBROJ: 2109/14-01-09-1
Prelog,  28.08.2009.g.

Na temelju članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 7/01.)

s a z i v a m

3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 03. rujna 2009. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 19,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga. (materijal u prilogu)

2. Donošenje Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje 01.01. – 30.06.2009. godine. (materijal u prilogu)
 - Naslovna strana
 - Opći dio
 - Posebni dio
 - Proračun do 30.6.2009.

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Preloga za 2008. godinu. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2009. godinu.  (materijal u prilogu)

6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini.  (materijal u prilogu)

7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Preloga za 2009. godinu. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja Industrijske zone u Prelogu. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemlišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga (zemljišta Programom predviđeno za prodaju). (materijal u prilogu)

13. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemlišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga (zemljišta Programom predviđeno za zakup). (materijal u prilogu)

14. Donošenje Odluke o sporazumnom raskidu ugovora o koncesiji (materijal u prilogu)

15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)

16. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za komunalno gospodarstvo. (materijal u prilogu)

17. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

18. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

19. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za imenovanje ulica. (materijal u prilogu)

20. Donošenje Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova.(materijal u prilogu)

21. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za popis birača. (materijal u prilogu)

22. Izvješće o poslovanju GKP «PRE-KOM» d.o.o. Prelog. (materijal u prilogu)

23. Izvješće o poslovanju «Gospodarske zone Prelog» d.o.o. Prelog. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta. 

S  poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Terezija Božek, ing.  v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr