SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

4. sjednica Gradskog vijeća

26.10.2009

REPUBLIKA HRVATSKA                                        
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA

KLASA:  021-05/09-01/52
URBROJ: 2109/14-01-09-1
Prelog,  23.10.2009.g.

Na temelju članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 14/09.)

s a z i v a m

4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 29. listopada 2009. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1.     a) Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po raspisanom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po raspisanom natječaju za zakup poljoprivrenog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga (zemljište Programom raspolaganja predviđeno za prodaju). (materijal u prilogu)

2.     Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. (materijal u prilogu)

3.     a) Donošenje Odluke o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o organizaciji i subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

4.    a) Donošenje Odluke o povjeravanju poslova provođenja postupka javne  nabave za opremanje reciklažnog dvorišta za korisni otpad u Gradu Prelogu GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog. (materijal u prilogu)

       b) Donošenje Odluke o povjeravanju poslova provođenja postupka javne nabave ze kupnju komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada na  području Gradu Prelogu GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog. (materijal u prilogu)

5.     Donošenje Odluke o nastavku projekta Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustav javne rasvjete Grada Preloga. (materijal u prilogu)

6.     Donošenje Odluke o nastavku rada Turističke zajednice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

7.   a) Donošenje Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u Otoku. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Zaključka o prodaji gruntišta u Oporovcu. (materijal u prilogu)

8.   Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Fijolica» Prelog. (materijal u prilogu)

9.  Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za nekretnine. (materijal u prilogu)

10.  Izvješće o utrošku sredstava komunalne naknade. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
- prihvaćanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta.

                          S  poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
               Terezija Božek, ing.  v.r.

Odluke sa 4. sjednice Gradskog vijeća  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po raspisanom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po raspisanom natječaju za zakup poljoprivrenog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga (zemljište Programom raspolaganja predviđeno za prodaju)

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

Odluka o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Preloga

Zaključak o organizaciji i subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Preloga

Odluka o povjeravanju poslova provođenja postupka javne  nabave za opremanje reciklažnog dvorišta za korisni otpad u Gradu Prelogu GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog

Odluka o povjeravanju poslova provođenja postupka javne nabave ze kupnju komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada na  području Gradu Prelogu GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog

Odluka o nastavku projekta Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustav javne rasvjete Grada Preloga

Odluka o nastavku rada Turističke zajednice Grada Preloga

Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta u Otoku

Zaključak o prodaji gruntišta u Oporovcu

Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Fijolica» Prelog

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za nekretnine

Izvješće o utrošku sredstava komunalne naknade

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr