SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

13. sjednica Gradskog vijeća

03.07.2015
 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

P R E D S J E D N I K

 

KLASA: 021-05/15-01/28

URBROJ: 2109/14-01/15-01

Prelog, 23.06.2015.

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.)

 

s a z i v a m

 

13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga,

koja će se održati dana 30. lipnja 2015. godine (UTORAK),

u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog,

 s početkom u 18,30 sati

 

D N E V N I   R E D

 

1.    Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu. , Obrazloženje

(materijal u prilogu)

2.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

3.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

4.    Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

5.    Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

6.    Donošenje Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

7.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

8.    Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja poljoprivredne gospodarske zone Draškovec i s tim u vezi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. (materijal u prilogu), Obrazloženje

9.    Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. (materijal u prilogu) , Ponuda GKP PRE-KOM d.o.o.  ,Usporedba cijena dimnjačarskih usluga

10. Izvješće o poslovanju „Gospodarske zone Prelog“ d.o.o. Prelog u 2014. godini. (materijal u prilogu)

11. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2014. godini.

(materijal u prilogu)

12. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2014. godini.

 (materijal u prilogu)

 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

-       prihvaćanje zapisnika;

-       aktalnih 30 minuta.

 

 

                                                                                                PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                                     Goran Gotal, dipl.iur., v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr