SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

14. sjednica Gradskog vijeća

25.09.2015
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
P R E D S J E D N I K

KLASA: 021-05/15-01/38

URBROJ: 2109/14-01/15-01

Prelog, 24.09.2015.

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.)

 

 

s a z i v a m

14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga,

koja će se održati dana 01.10. 2015. godine (ČETVRTAK),

u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog,

 s početkom u 18,30 sati

 

D N E V N I    R E D

 

1.   Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2015. godine).(materijal u prilogu)

2.   Donošenje Odluke o uspostavljanju suradnje između Grada Preloga i Grada Malog Lošinja.(materijal u prilogu)

3.   Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01. – 30.06.2015. godine.(materijal u prilogu)

4.   Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga. (materijal u prilogu)

5.   Donošenje Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

6.   Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu. (materijal u prilogu)

7.   Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika Grada Preloga. (materijal u prilogu)

8.   Donošenje Odluke o kratkoročnom kreditu Grada Preloga. (materijal u prilogu)

9.   Donošenje Odluke o imenovanju članova Vijeća za prevenciju Grada Preloga. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. (materijal u prilogu)

1    Donošenje Odluke o naknadi za održavanje kanalizacije za pravne osobe, obrtnike i slobodna zanimanja. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Preloga.(materijal u prilogu)

 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

-       prihvaćanje zapisnika;

-       aktualnih 30 minuta.

 

S poštovanjem,

                                                                      

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                               Goran Gotal, dipl.iur.,v.r                           

 

 

 

Datoteke uz članak
izvješće gradonačelnika konačno.doc    Izvješće 242.00 kB
odluka ml.doc    ML 48.50 kB
pravilnik financiranje za vijeće.doc    Pravilnik financiranje 180.00 kB
prva strana II izmjena.doc    II izmjene 46.00 kB
ugostiteljstvo.doc    Ugostiteljstvo 54.50 kB
3113_13126_kanalizacija.doc    Knaliazcija 61.50 kB
3113_13127_procjena-ugroenosti-stanovnitva-15.doc    Procjena ugroženosti 47.50 kB
3113_13128_obrazloenje-petar.doc    obrzaloženje 29.00 kB
izmjena dimnjača.doc    dimnjačar 57.00 kB
Odluka o imenovanju Vijeća za prevenciju 2015.doc    vijeće za prevenciju 42.00 kB
plaća dužnosnika.doc    plaća dužnosnika 39.50 kB
kreditII.doc    kredit 50.00 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr