SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

15. sjednica Gradskog vijeća

23.11.2015
REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

P R E D S J E D N I K 

KLASA: 021-05/15-01/45

URBROJ: 2109/14-01-15-01

Prelog, 23.11.2015.

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.) s a z i v a m

 

15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga,

koja će se održati dana 30. studenog 2015. godine (PONEDJELJAK)

u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog,

s početkom u 18,00 sati

 

D N E V N I  R E D

 

1.    Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

2.    Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2016. godinu, sa projekcijom za 2017. i  2018. godinu sa obrazloženjem  (materijal u prilogu)  

3.    Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini. (materijal u prilogu) 

4.    Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini. (materijal u prilogu)

5.    Donošenje Socijalnog plana Grada Preloga za 2016. godinu. (materijal u prilogu)  

6.    Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2016. godini. (materijal u prilogu)

7.    a) Donošenje  Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2016. godini. (materijal u prilogu) 

b) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.(materijal u prilogu)

8.    Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2016. godinu. (materijal u prilogu)

 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

-        prihvaćanje zapisnika;

-        aktualnih 30 minuta

 

Poštovanje,

     PREDSJEDNIK:


Goran Gotal, dipl. iur., v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr