SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

16. sjednica Gradskog vijeća

29.12.2015
REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

P R E D S J E D N I K

 

KLASA: 021-05/15-01/53

URBROJ: 2109/14-01-15-01

Prelog, 21. prosinac 2015. godine

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.)

 

s a z i v a m

 

16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati

dana 29. prosinca 2015. godine (UTORAK) u Gradskoj vijećnici

Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati

 

D N E V N I  R E D

 

1.    Donošenje Odluke o II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

2.    Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini. (materijal u prilogu) 

3.    Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini. (materijal u prilogu)

4.    Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2015. godini. (materijal u prilogu)

5.    Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2015. godini. (materijal u prilogu)

6.    Donošenje Odluke o II. izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

7.    Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Preloga za 2016. godinu. (materijal u prilogu)

8.    Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2016. – 2021. godine. (materijal u prilogu)

9.    Donošenje Odluke o uključivanju Grada Preloga u međunarodnu Strategiju „ZERO WASTE 2020“. (materijal u prilogu)

10.  Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja poljoprivredne gospodarske zone Draškovec i s tim u vezi i VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

11.  Donošenje Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

12.  Donošenje Odluke o kratkoročnom kreditu Grada Preloga. (materijal u prilogu)

13.  Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2016. godinu. (materijal u prilogu) 

14.  a) Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2015. godini. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada   Preloga u 2016. godini. (materijal u prilogu)

           c) Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Preloga za vremensko

               razdoblje od 2016. do 2019. godine.  (materijal u prilogu)

 

 

NAPOMENA:

                    Prije prelaska na dnevni red:

-                         prihvaćanje zapisnika;

-                         aktualnih 30 minuta

 

                   Poštovanje,

 

 

      PREDSJEDNIK:


Goran Gotal, dipl. iur., v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr