SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

17. sjednica Gradskog vijeća

22.03.2016

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
P R E D S J E D N I K

KLASA: 021-05/16-01/1

URBROJ: 2109/14-01-16-1

Prelog, 28.01.2016.

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.)

  

s a z i v a m

 

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati

dana 22. ožujka 2016. godine (UTORAK) u Gradskoj vijećnici

Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati. 

D N E V N I  R E D

  

1.    Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2015.). (materijal u prilogu) 

2.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu) 

3.    a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića  

    „Fijolica“ Prelog za 2015. godinu. (materijal u prilogu) 

b)    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu) 

c)    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu) 

d)    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu) 

4.    a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje

    objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. (materijal u          

      prilogu) 

b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa

    održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. (materijal u prilogu) 

5.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih

potreba u kulturi Grada Preloga u 2015. godini. (materijal u prilogu)  

6.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2015. godini. (materijal u prilogu) 

7.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu) 

8.    a) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga. (materijal u prilogu)  

b) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga. (materijal u prilogu)  

9.    Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu. (materijal u prilogu)

10. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine na području Grada Preloga u 2015. godini. (materijal u prilogu)

b)    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2015. godini.(materijal u prilogu)

 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

-        prihvaćanje zapisnika;

-        aktualnih 30 minuta

 

 

       Poštovanje,

 

                                               

                          PREDSJEDNIK:

                    Goran Gotal, dipl. iur.

                                   v.r.

Datoteke uz članak
Izvješće gradonačelnika konačno.pdf    izvješće-gradonačelnika-konačno 406.85 kB
izvješće knjižnica.pdf    Izvješće knjiznica 624.43 kB
Izvješće o radu Domakulture Grada Preloga za2015 vijeće.pdf    izvješće o radu doma kulture za 2015 276.95 kB
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU - PG 2015.pdf    izvjesce o izvresenju-pg 358.46 kB
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU - POKI 2015.pdf    izvjesce o izvrsenju poki 2015 384.75 kB
Izvješće o izvršenju PJPK 2015.pdf    izvjesce o izvrsenju pjpk 2015 349.63 kB
Izvršenje PJPS za 2015 .pdf    izvjesće o izvršenje pjps za 2015 339.04 kB
Izvješće za 2015  socijala.pdf    izvjesće socijala 2015 317.92 kB
raspisivanje natječaja dk.pdf    raspisivanje natjecaja dk 190.03 kB
povjerenstvo dk.pdf    povjerenstvo dk 187.61 kB
Izvješće - Plan gospodarenja - gradonačelnik.pdf    izvjesće plan gospodarenja gradonačelnik 305.29 kB
izvješće GO prekom.pdf    izvješće go prekom 667.83 kB
Izvještaj o gospodarenju otpadom na podrucju Grada Preloga za 2015.pdf    izvještaj o gospodarenju otpadom napodručju grada preloga za 2015. 568.40 kB
Obračun proračuna 31122015.pdf    obračun proračuna 2.39 MB
OBRAZLOŽENJE - IZVRŠENJE PRORAČUNA 31122015.doc    obrazloženje izvršenje proračuna 203.00 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr