SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

18. sjednica Gradskog vijeća

20.06.2016

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

P R E D S J E D N I K 

KLASA: 021-05/16-01/19 

URBROJ: 2109/14-01-16-1

Prelog, 20.06.2016.

 

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.)  

 

s a z i v a m

 

 

18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati

dana 28. lipnja 2016. godine (UTORAK) u Gradskoj vijećnici

Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,30 sati.

 

 

D N E V N I    R E D

 

1. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2016. godinu. (materijal u prilogu)

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. (materijal u prilogu)

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2016. godinu u nadležnosti gradonačelnika. (materijal u prilogu)

5.  Donošenje Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2016. godinu. (materijal u prilogu)

6.  Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Doma kulture Grada Preloga.(materijal u prilogu)

7.  Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja lječilišno-turističkog kompleksa              Draškovec. (materijal u prilogu)

8.  a) Donošenje Zaključka o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u Prelogu – Sjever. (materijal u prilogu)

     b) Donošenje Zaključka o prodaji zemljišta na području izdvojenog građevinskog područja izvan naselja Prelog                       (Gorice). (materijal u prilogu)

      c) Donošenje Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u Otoku. (materijal u prilogu)

9.   Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2016. godini. (materijal u prilogu)

10.  Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za člana Nadzornog odbora MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.                       Čakovec. (materijal u prilogu)

11.   Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2015. godini. (materijal u prilogu)

12.   Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2015. godini.(materijal u prilogu)

13.   Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2015. godini.(materijal u prilogu) 

 

NAPOMENA 

Prije prelaska na dnevni red:

- prihvaćanje zapisnika;

- aktualnih 30 minuta.

 

 

       Poštovanje,

 

 

 

                                                                                                                            PREDSJEDNIK:

                                                                                                                      Goran Gotal, dipl. iur. v.r.

          

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr