SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

2. sjednica Gradskog vijeća

27.06.2013

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
KLASA: 021-05/13-01/27
URBROJ: 2109/14-01-13-01
Prelog, 21. lipnja 2013. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m

02. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 27. lipnja 2013. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 19,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini. (materijal u prilogu)

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja lječilišno-turističkog kompleksa Draškovec. (materijal u prilogu)

8. Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o subvencijama u poljoprivredi na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovaju Odbora za nekretnine. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za komunalno gospodarstvo. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

16. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za imenovanje ulica. (materijal u prilogu)

17. Donošenje Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova. (materijal u prilogu)

18. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga. (materijal u prilogu)

19. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Vijeća za prevenciju Grada Preloga. (materijal u prilogu)

20. Donošenje Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Preloga. (materijal u prilogu)

21. Donošenje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

22. Izvješće o poslovanju „Gospodarske zone Prelog“ d.o.o. Prelog u 2012. godini. (materijal u prilogu)

23. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2012. godini. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

- aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNIK:

Goran Gotal, dipl.iur.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr