SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

3. sjednica Gradskog vijeća

18.09.2013

REPUBLIKA HRVATSKA                                                         
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/13-01/52
URBROJ: 2109/14-01-13-01
Prelog, 13.09.2013.

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m

03. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 19. rujna 2013. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I    R E D

1. Donošenje Zaključka o verifikaciji mandata zamjeniku vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga (polaganje svečane prisege). (materijal u prilogu)

 2. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – 10. lipanj 2013). (materijal u prilogu)

 3. Izvješće o radu. lipanj – 30. lipanj 2013). (materijal u prilogu)

 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje 01.01. – 30.06.2013. godine. (materijal u prilogu)

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA za razdoblje 01.01. – 30.06.2013. g.

 5. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

OBRAZLOŽENJE UZ 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

 6. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini. (materijal u prilogu)

 7. Donošenje Odluke o I. izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

 8. Donošenje Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

 9. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

 10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

 11. Donošenje Odluke o zaduženju Grada Preloga. (materijal u prilogu)

 12. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o naknadi za razvoj. (materijal u prilogu)

 13. a) Donošenje Odluke o osnivanju Muzeja CROATA INSULANUS Grada Preloga. (materijal u prilogu)

 b) Donošenje Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Muzeja CROATA INSULANUS Grada Preloga. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Odluke o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu. (materijal u prilogu)

 15. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Fijolica Prelog. (materijal u prilogu)

 16. Obavijesti gradonačelnika. (materijal u prilogu)

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Gospodarske zone Prelog d.o.o. Prelog

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog

NAPOMENA: Prije prelaska na dnevni red:
-
aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNIK:
Goran Gotal, dipl.iur.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr