SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

15. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

19.12.2019

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

KLASA: 021-05/19-01/56

URBROJ: 2109/14-01-19-1

Prelog, 13. prosinac 2019. godine

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m

15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 19. prosinca 2019. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

 

 D N E V N I    R E D

 

1. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

    II. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu

    Obrazloženje uz II. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu

2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

3. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

5. a) Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu Zajednice sportskih udruga. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Odluke o donošenju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine. (materijal u prilogu)

    Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine  

8. Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)  

9. Donošenje Odluke o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja objekta dječjeg vrtića ustanovi Dječji vrtić Fijolica Prelog. (materijal u prilogu)  

10. Donošenje Odluke o imenovanju trga na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

      Izvod iz katastarskog plana

11. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)  

12. Donošenje Godišnje analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Preloga za vremensko razdoblje 2020. do 2023. godine. (materijal u prilogu)

 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj., v.r.

           

 

Datoteke uz članak
Izvod iz katastarskog plana.pdf    Izvod iz katastarskog plana 115.63 kB
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    II. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu 472.81 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 218.35 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 136.08 kB
Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2019. godinu 178.41 kB
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2020. godinu 183.92 kB
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Preloga za vremensko razdoblje 2020. do 2023..pdf    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Preloga za vremensko razdoblje 2020. do 2023. 129.05 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju trga na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju trga na području Grada Preloga 120.14 kB
Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja objekta dječjeg vrtića ustanovi Dječji vrtić Fijolica Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja objekta dječjeg vrtića ustanovi Dječji vrtić Fijolica Prelog 118.11 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2019. godinu 206.98 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2019. godinu 164.06 kB
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Preloga 420.97 kB
Obrazloženje uz II. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Obrazloženje uz II. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu 342.44 kB
Prijedlog Odluke o donošenju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine 143.26 kB
Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu.pdf    Prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu 121.44 kB
Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2020. godinu 174.42 kB
Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine.pdf    Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine 294.32 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2019. godinu 70.51 kB
Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti.pdf    Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti 128.94 kB
Zapisnik - Odbor za financije i proračun.pdf    Zapisnik - Odbor za financije i proračun 139.02 kB
Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo.pdf    Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo 129.96 kB
Zapisnik - Gradsko povjerenstvo za imenovanje ulica.pdf    Zapisnik - Gradsko povjerenstvo za imenovanje ulica 120.04 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr