SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

21. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

17.12.2020

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

KLASA: 021-05/20-01/66

URBROJ: 2109/14-01-20-1

Prelog, 10. prosinac 2020. godine 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m

21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 17. prosinca 2020. godine (ČETVRTAK) u prostorima Poduzetničkog centra Prelog, Prelog, Hrupine 7B (prizemlje, velika dvorana), s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I    R E D

 

1. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za  2020. godinu

OBRAZLOŽENJE uz II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za  2020. godinu

2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

3. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

5. a) Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu) 

6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. (materijal u prilogu) 

7. Donošenje Zaključka o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog. (materijal u prilogu)

PROCJEMBENI ELABORAT O TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

8. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)  

9. Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Godišnjeg plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga – Revizija – 8/2020. (materijal u prilogu)

 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika.

1. Zbog trenutne epidemiološke situacije i potrebe skraćivanja vremena trajanja sjednice Gradskog vijeća neće se održati aktualnih pola sata predviđenih za pitanja vijećnika. Vijećnici mogu, najkasnije do početka održavanja sjednice postaviti pisana pitanja mailom i to na mail adresu tajnica@prelog.hr i na samoj sjednici, predajom pisanog pitanja predsjedniku Gradskog vijeća. Na sva pitanja odgovoriti će se pisanim putem.


2. Sudjelovanje na ovoj sjednici omogućava se i vijećnicima koji su zaraženi ili su u samoizolaciji i to putem emaila. Vijećnici mogu svoje prisustvovanje sjednici prijaviti na email adresu tajnica@prelog.hr i to na početku sjednice. Na taj način će se utvrditi kvorum same sjednice. Vijećnici se tom prilikom i odmah izjašnjavanju o svom načinu glasovanja po predloženim točkama dnevnog reda. Prijava počinje u 18.00 i traje do 18.10. sati.

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

Datoteke uz članak
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 147.43 kB
Prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2020. godinu 255.26 kB
Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2021. godinu 249.86 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2020. godinu 165.23 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2020. godinu 188.44 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 226.62 kB
Prijedlog Zaključka o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog.pdf    Prijedlog Zaključka o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog 140.46 kB
Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2021. godinu 202.90 kB
Prijedlog Odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga – Revizija – 8 - 2020.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga – Revizija – 8 - 2020 139.84 kB
Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnine.pdf    Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnine 5.17 MB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2020. godinu 195.20 kB
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu 709.55 kB
OBRAZLOŽENJE uz II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za  2020. godinu.pdf    OBRAZLOŽENJE uz II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2020. godinu 376.79 kB
Vijećničko pitanje - vijećnica Ana Vojsk Kemec.pdf    Vijećničko pitanje - vijećnica Ana Vojsk Kemec 127.02 kB
Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnica Ana Vojsk Kemec.pdf    Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnica Ana Vojsk Kemec 84.90 kB
Vijećničko pitanje - vijećnica Anica Antolek Hrgar.pdf    Vijećničko pitanje - vijećnica Anica Antolek Hrgar 155.34 kB
Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnica Anica Antolek Hrgar.pdf    Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnica Anica Antolek Hrgar 86.34 kB
Vijećničko pitanje - vijećnik Ivan Šimunković.pdf    Vijećničko pitanje - vijećnik Ivan Šimunković 129.90 kB
Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnik Ivan Šimunković.pdf    Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnik Ivan Šimunković 87.33 kB
Odgovor - vijećnica Anica Antolek Hrgar.pdf    Odgovor - vijećnica Anica Antolek Hrgar 90.80 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 266.23 kB
Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo .pdf    Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo 129.32 kB
Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti .pdf    Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti 126.91 kB
Zapisnik - Odbor za financije i proračun.pdf    Zapisnik - Odbor za financije i proračun 137.24 kB
Zapisnik - Odbor za nekretnine.pdf    Zapisnik - Odbor za nekretnine 120.50 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr