SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

31.03.2023

1. Odluka o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu. 

2. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu. 

3. a) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2022. godinu. 

    b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2022. godinu. 

    c) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2022. godinu. 

    d) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2022. godinu.

4. a) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 

    b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 

5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2022. godini. 

6. a) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2022. godini. 

    b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2022. godini. 

7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2022. godini. 

8. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu. 

9. Odluka o darovanju nekretnine na području k.o. Sveti Juraj u Trnju. 

10. Odluka o prijedlogu imenovanja članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Prelog. 

11. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. 

12. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije.

13. Odluka o izmjeni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta. 

14. Odluka o prihvaćanju Izvješća o broju sklopljenih ugovora i utrošenim sredstvima u skladu s Odlukom o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga za 2022. godinu. 

15. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2022. godini. 

16. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2022. godini. 

17. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2022. godini. 

18. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. 

19. a) Program korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2023. godini. 

     b) Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2022. godini. 

20. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu. 

21. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga – Revizija II. – 1/2023. 


Datoteke uz članak
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2022. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2022. godini 940.43 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2022. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2022. godini 899.13 kB
Odluka o darovanju nekretnine na području k.o. Sveti Juraj u Trnju.pdf    Odluka o darovanju nekretnine na području k.o. Sveti Juraj u Trnju 246.78 kB
Odluka o prijedlogu imenovanja članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Prelog.pdf    Odluka o prijedlogu imenovanja članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Prelog 191.91 kB
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog.pdf    Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog 192.97 kB
Odluka o izmjeni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.pdf    Odluka o izmjeni Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta 188.45 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o broju sklopljenih ugovora i utrošenim sredstvima u skladu s Odlukom o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o broju sklopljenih ugovora i utrošenim sredstvima u skladu s Odlukom o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga za 2022. godinu 390.57 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2022. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2022. godini 321.42 kB
Program korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Program korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2023. godini 189.32 kB
Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2022. godini.pdf    Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2022. godini 187.95 kB
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu.pdf    Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu 187.64 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2022. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2022. godini 526.69 kB
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije.pdf    Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije 191.74 kB
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 191.67 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2022. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2022. godinu 322.71 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2022. godinu 322.44 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2022. godinu 321.95 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2022. godinu 188.13 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2022. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2022. godini 505.43 kB
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.pdf    Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu 585.06 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2022. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2022. godini 667.46 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2022. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2022. godini 540.33 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 323.83 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 421.45 kB
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu 203.78 kB
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga – Revizija II. – 12023..pdf    Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Preloga – Revizija II. – 12023. 344.23 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr