SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

21.03.2024

1. Odluka o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu.

2. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te načinu korištenja viška prihoda Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu.

3. a) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2023. godinu.

    b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2023. godinu.

    c) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2023. godinu.

    d) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2023. godinu.

    e) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog za 2023. godinu.

4. a) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

    b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. godini.

6. a) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini.

   b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2023. godini.

7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2023. godini.

8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2023. godini.

9. Odluka o prihvaćanju Izvješća o broju sklopljenih ugovora i utrošenim sredstvima u skladu s Odlukom o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga za 2023. godinu.

10. Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.

11. Odluka o stavljanju van snage Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine.

12. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2023. godini.

13. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt „Rekonstrukcija Zelene ulice u Draškovcu“.

14. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika.

15. Odluka o dopuni Pravilnika o ocjenjivanju službenika u upravnim tijelima Grada Preloga.

16. Odluka o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog.

17. Odluka o imenovanju parka u Oporovcu.

18. a) Program korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2024. godini.

     b) Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2023. godini.

19. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu.

20. Odluka o donošenju Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Grada Preloga. 

21. Odluka o isplati prigodne nagrade povodom blagdana Uskrsa umirovljenicama s područja Grada Preloga. 

Datoteke uz članak
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog za 2023. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog za 2023. godinu 106.35 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2023. godinu 106.45 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2023. godinu 106.55 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2023. godini 155.64 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine 339.18 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2023. godini 105.63 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2023. godinu 106.36 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2023. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2023. godinu 106.89 kB
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Rekonstrukcija Zelene ulice u Draškovcu.pdf    Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Rekonstrukcija Zelene ulice u Draškovcu 90.18 kB
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu.pdf    Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu 87.67 kB
Program korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2024. godini.pdf    Program korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2024. godini 89.22 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o broju sklopljenih ugovora i utrošenim sredstvima u skladu s Odlukom o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o broju sklopljenih ugovora i utrošenim sredstvima u skladu s Odlukom o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima 129.51 kB
Odluka o donošenju Akcijskog plana gradnje i ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Grada Preloga.pdf    Odluka o donošenju Akcijskog plana gradnje i ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Grada Preloga 86.44 kB
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te načinu korištenja viška prihoda Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te načinu korištenja viška prihoda Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu 103.18 kB
Odluka o stavljanju van snage Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine.pdf    Odluka o stavljanju van snage Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine 85.97 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2023. godini 140.46 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini 182.44 kB
Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.pdf    Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 88.47 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. godini 145.24 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 189.98 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 263.90 kB
Odluka o dopuni Pravilnika o ocjenjivanju službenika u upravnim tijelima Grada Preloga.pdf    Odluka o dopuni Pravilnika o ocjenjivanju službenika u upravnim tijelima Grada Preloga 144.49 kB
Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika.pdf    Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 97.46 kB
Odluka o isplati prigodne nagrade povodom blagdana Uskrsa umirovljenicama s područja Grada Preloga.pdf    Odluka o isplati prigodne nagrade povodom blagdana Uskrsa umirovljenicama s područja Grada Preloga 87.56 kB
Odluka o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog.pdf    Odluka o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog 86.34 kB
Odluka o imenovanju parka u Oporovcu.pdf    Odluka o imenovanju parka u Oporovcu 87.66 kB
Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 135.76 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr