SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Odluke sjednice Gradskog vijeća 

Odluke 4. sjednice Gradskog vijeća

28.11.2013

1. a) Izjvešće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga.

b) Donošenje Zaključka o prestanku mandata vijećniku Gradskog vijeća Grada Preloga. (materijal u prilogu)

2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

3. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji Općine Puconci i Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Sporazum o suradnji Općine Puconci i Grada Preloga

4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zaduženju Grada Preloga.

5. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2014. godinu, sa projekcijom za 2015. i 2016. godinu. (materijal u prilogu)  

6. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2014. godini. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Socijalnog plana Grada Preloga za 2014. godini. (materijal u prilogu)  

10. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2014. godini. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2014. godini. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2014. godinu. (materijal u prilogu)

13. a) Donošenje Akta o osnivanju trgovačkog društva MARINA PRELOG d.o.o. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o imenovanju Uprave društva MARINA PRELOG d.o.o. (materijal u prilogu)

c) Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora društva MARINA PRELOG d.o.o. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Odluke o istupanju iz Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovca. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na povećanje temeljnog kapitala društva GKP PRE – KOM d.o.o. Prelog. (materijal u prilogu)

16. a) Donošenje Odluke o o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

17. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

18. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2013. godini. (materijal u prilogu)

19. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Grada Preloga u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivredoim zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. (materijal u prilogu)

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr