SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

10. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

22.12.2022

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/22-01/86

URBROJ: 2109/14-01-22-1

Prelog, 15. prosinac 2022. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09., 5/13., 12/18. i 6/21.)

s a z i v a m

10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 22. prosinca 2022. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

 

1. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu

Bilješke uz II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu 

2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

3. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

5. a) Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Obrazloženje i Odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Fijolica

7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. (materijal u prilogu)

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića Fijolica

8. Donošenje Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Krč“ u Čehovcu. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja "Pod vrti" do Čakovečke ulice u Prelogu. (materijal u prilogu)

11. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. (materijal u prilogu)

12. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

13. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda – za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda – za 2023. godinu

15. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNIK:         

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.   

 

 

 

 

Datoteke uz članak
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu 180.24 kB
Bilješke uz II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu .pdf    Bilješke uz II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu  446.30 kB
Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga.pdf    Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga 195.28 kB
Poziv - 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Poziv - 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga 117.27 kB
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2023. godinu 214.58 kB
Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2022. godinu 198.49 kB
Statutarna odluka o imjenama Statuta Dječjeg vrtića Fijolica Prelog.pdf    Statutarna odluka o imjenama Statuta Dječjeg vrtića Fijolica Prelog 206.44 kB
Zapisnik - Odbor za statut i poslovnik.pdf    Zapisnik - Odbor za statut i poslovnik 121.97 kB
Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti.pdf    Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti 124.22 kB
Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo.pdf    Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo 122.11 kB
Zapisnik - Odbor za prostorno uređenje.pdf    Zapisnik - Odbor za prostorno uređenje 121.60 kB
Zapisnik - Odbor za financije i proračun.pdf    Zapisnik - Odbor za financije i proračun 130.97 kB
Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje.pdf    Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje 114.89 kB
Zapisnik - Stožer civilne zaštite Grada Preloga.pdf    Zapisnik - Stožer civilne zaštite Grada Preloga 1.68 MB
Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnik Mario Horvat.pdf    Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnik Mario Horvat 136.64 kB
Obrazloženje i Odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Fijolica.pdf    Obrazloženje i Odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Fijolica 480.13 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr