SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

12. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

29.06.2023

REPUBLIKA HRVATSKA                                        

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE                                                

PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/23-01/28
URBROJ: 2109-14-01-23-1
Prelog, 23. lipnja 2023. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09., 5/13., 12/18. i 6/21.)

s a z i v a m

12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 29. lipnja 2023. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

 

1. a) Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga.

    b) Donošenje Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjeniku gradskog vijećnika.

Izjava Dragutin Glavina

2. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu

Bilješke uz I. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu

3. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

7. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Indikativna ponuda Grad Prelog

8. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan. (materijal u prilogu)

Skica parcelacije Cirkovljan

11. Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Draškovec. (materijal u prilogu)

12. Prijedlog Odluke o naknadi članovima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Preloga. (materijal u prilogu)

13. Prijedlog Odluke o izmjenama Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)

14. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2023. godini. (materijal u prilogu)

16. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Prelog. (materijal u prilogu)

Statut Pučkog otvorenog učilišta Prelog

18. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2022. godini. (materijal u prilogu)

19. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2022. godini. (materijal u prilogu)

20. Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2022. godini. (materijal u prilogu)

21. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2022. godini. (materijal u prilogu)

 

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

    PREDSJEDNIK:          

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.   

 

Datoteke uz članak
Izjava Dragutin Glavina.pdf    Izjava Dragutin Glavina 110.91 kB
Poziv - 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Poziv - 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga 544.02 kB
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2022. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2022. godini 15.61 MB
Prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjeniku gradskog vijećnika.pdf    Prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjeniku gradskog vijećnika 254.70 kB
Zapisnik - Odbor za nekretnine.pdf    Zapisnik - Odbor za nekretnine 350.35 kB
Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo .pdf    Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo 289.48 kB
Zapisnik - Odbor za statut i poslovnik.pdf    Zapisnik - Odbor za statut i poslovnik 284.57 kB
Zapisnik - Mandatna komisija .pdf    Zapisnik - Mandatna komisija 289.52 kB
Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti.pdf    Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti 295.72 kB
Zapisnik - Odbor za financije i proračun .pdf    Zapisnik - Odbor za financije i proračun 317.60 kB
Zapisnik - Odbor za prostorno uređenje.pdf    Zapisnik - Odbor za prostorno uređenje 292.71 kB
Statut Pučkog otvorenog učilišta Prelog.pdf    Statut Pučkog otvorenog učilišta Prelog 1.60 MB
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2023. godini.pdf    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2023. godini 106.13 kB
Prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjeniku gradskog vijećnika.pdf    Prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjeniku gradskog vijećnika 115.46 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr