SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

2. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

25.06.2021

REPUBLIKA HRVATSKA                                              

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE                                                                    

PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/21-01/35
URBROJ: 2109/14-01-21-01
Prelog, 16. lipnja 2021. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09., 5/13., 12/18. i 6/21.)

s a z i v a m

02. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 25. lipnja 2021. godine (PETAK) u prostorima Poduzetničkog centra Prelog, Prelog, Hrupine 7B (prizemlje, velika dvorana), s početkom u 18,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

I. Izmjene i dopune  Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu

OBRAZLOŽENJE uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2021. godini. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt „Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića FIJOLICA, PO Draškovec“. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za nekretnine. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za komunalno gospodarstvo. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. a) Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

      b) Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

      c) Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

16. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za imenovanje ulica. (materijal u prilogu)

17. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova. (materijal u prilogu)

18. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga. (materijal u prilogu)

19. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača Grada Preloga. (materijal u prilogu)

20. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2020. godini. (materijal u prilogu)

21. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2020. godini. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju GKP "PRE-KOM" d.o.o. Prelog u 2020. godini - I. dio

Izvješće o poslovanju GKP "PRE-KOM" d.o.o. Prelog u 2020. godini - II. dio

22.  Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2020. godini. (materijal u prilogu)

23. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2020. godini. (materijal u prilogu)

 

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

 

Poštovanje,

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

                 

 

Datoteke uz članak
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu 207.92 kB
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2021. godini.pdf    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2021. godini 148.09 kB
Prijedlog Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića FIJOLICA, PO Draškovec.pdf    Prijedlog Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt "Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića FIJOLICA, PO Draškovec" 131.60 kB
Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2020. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2020. godini 2.19 MB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu 188.57 kB
Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage DPU-a stambene zone iza groblja u Cirkovljanu.pdf    Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage DPU-a stambene zone iza groblja u Cirkovljanu 100.41 kB
Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2020. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2020. godini 1.94 MB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 197.54 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 273.30 kB
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2020. godini - II. dio.pdf    Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2020. godini - II. dio 17.75 MB
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2020. godini - I. dio.pdf    Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2020. godini - I. dio 9.02 MB
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2020. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2020. godini 7.94 MB
I. Izmjene i dopune  proračuna Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 617.08 kB
OBRAZLOŽENJE uz I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za  2021. godinu.pdf    OBRAZLOŽENJE uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 332.36 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga 93.54 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača Grada Preloga 116.04 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 94.47 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 114.42 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje 94.22 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za nekretnine.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za nekretnine 113.21 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za komunalno gospodarstvo.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za komunalno gospodarstvo 93.71 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti 93.71 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga 114.05 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 94.47 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga 94.26 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 112.78 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za imenovanje ulica.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za imenovanje ulica 93.90 kB
Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok.pdf    Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok 449.83 kB
Zapisnik - Odbor za Statut i Poslovnik.pdf    Zapisnik - Odbor za Statut i Poslovnik 124.19 kB
Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje .pdf    Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje 181.74 kB
Zapisnik - Odbor za financije i proračun.pdf    Zapisnik - Odbor za financije i proračun 144.42 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr