SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

3. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

30.09.2021

REPUBLIKA HRVATSKA                                              

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/21-01/67
URBROJ: 2109/14-01-21-01
Prelog, 24. rujna 2021. godine

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09., 5/13., 12/18. i 6/21.)

s a z i v a m

03. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 30. rujna 2021. godine (ČETVRTAK) u prostorima Poduzetničkog centra Prelog, Prelog, Hrupine 7B (prizemlje, velika dvorana), s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

 

1. a) Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga.

   b) Donošenje Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika. (materijal u prilogu)

2. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2021. godine). (materijal u prilogu)

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2021. godine. (materijal u prilogu)

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA NA DAN 30.06.2021. GODINE

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA

4. Donošenje Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Rekreacijsko–turističke zone „Trate“ Prelog. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Preloga. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Odluke o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva MARINA PRELOG d.o.o. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva GKP PRE-KOM d.o.o. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva GOSPODARSKE ZONE PRELOG d.o.o. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o prijedlogu imenovanja člana Nadzornog odbora društva MEĐIMURSKE VODE d.o.o. (materijal u prilogu)

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

Datoteke uz članak
Prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika.pdf    Prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika 118.08 kB
Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja člana Nadzornog odbora društva MEĐIMURSKE VODE d.o.o..pdf    Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja člana Nadzornog odbora društva MEĐIMURSKE VODE d.o.o. 131.87 kB
Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o..pdf    Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o. 131.54 kB
Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva MARINA PRELOG d.o.o..pdf    Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva MARINA PRELOG d.o.o. 130.60 kB
Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva GOSPODARSKE ZONE PRELOG d.o.o..pdf    Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva GOSPODARSKE ZONE PRELOG d.o.o. 131.33 kB
Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva GKP PRE-KOM d.o.o..pdf    Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora društva GKP PRE-KOM d.o.o. 131.80 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog 183.72 kB
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Preloga 108.52 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga na dan 30.06.2021. godine.pdf    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga na dan 30.06.2021. godine 691.09 kB
Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga.pdf    Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga 378.71 kB
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2021. godine).pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2021. godine) 372.33 kB
Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga 99.24 kB
Zapisnik - Odbor za statut i poslovnik.pdf    Zapisnik - Odbor za statut i poslovnik 118.59 kB
Zapisnik - Odbor za financije i proračun .pdf    Zapisnik - Odbor za financije i proračun 125.08 kB
Zapisnik - Mandatna komisija .pdf    Zapisnik - Mandatna komisija 122.42 kB
Zapisnik - Odbor za prostorno uređenje .pdf    Zapisnik - Odbor za prostorno uređenje 125.76 kB
Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje.pdf    Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje 144.52 kB
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja za izdvojeno građevinsko područje izvan naselja – Rekreacijsko–turistička zona „Trate“.pdf    Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja za izdvojeno građevinsko područje izvan naselja – Rekreacijsko–turistička zona „Trate“ 151.36 kB
Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnik Mario Horvat.pdf    Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnik Mario Horvat 87.84 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr