SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

5. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

21.12.2021

REPUBLIKA HRVATSKA                                              

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE                                                                    

PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/21-01/94
URBROJ: 2109/14-01-21-01
Prelog, 15. prosinac 2021. godine

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09., 5/13., 12/18. i 6/21.)

s a z i v a m

05. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 21. prosinca 2021. godine (UTORAK) u prostorima Poduzetničkog centra Prelog, Prelog, Hrupine 7B (prizemlje, velika dvorana), s početkom u 18,00 sati.

 

Predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

 

1. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu) 

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu

Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 

2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

3. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

5. a) Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

   b) Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Odluke o zaduženju Grada Preloga. (materijal u prilogu)

INDIKATIVNA PONUDA ZA POSLOVNU SURADNJU HPB

7. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Preloga. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

10. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

11. Donošenje Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Pribislavec. (materijal u prilogu) 

12. Donošenje Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Jalžabet. (materijal u prilogu) 

13. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Odluke o kupnji stanova za potrebe Grada Preloga iz Programa poticane stanogradnje u Prelogu. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Obrazloženje povećanja ekonomske cijene u 2022. godini

Odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Fijolica o promjeni ekonomske cijene

16. a) Donošenje Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog. (materijal u prilogu)  

     b) Donošenje Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog. (materijal u prilogu)  

17. Donošenje Odluke o prijedlogu imenovanja suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu. (materijal u prilogu) 

18. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu) 

19. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

20. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

 

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

 PREDSJEDNIK:           

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.      

Datoteke uz članak
Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog 90.90 kB
Odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Fijolica o promjeni ekonomske cijene.pdf    Odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Fijolica o promjeni ekonomske cijene 47.57 kB
Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za  2021. godinu.pdf    Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 223.49 kB
Prijedlog Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog 186.52 kB
II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2021. godinu 658.58 kB
Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika.pdf    Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 110.39 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu 194.45 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 261.49 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu 177.96 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu 157.93 kB
Obrazloženje povećanja ekonomske cijene u  2022. godini .pdf    Obrazloženje povećanja ekonomske cijene u 2022. godini 249.51 kB
Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Preloga 154.06 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga 98.50 kB
Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu.pdf    Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu 89.40 kB
Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Pribislavec.pdf    Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Pribislavec 103.02 kB
Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Jalžabet.pdf    Prijedlog Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog Općini Jalžabet 119.89 kB
Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Preloga 98.86 kB
Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2022. godinu 178.52 kB
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga 242.22 kB
Prijedlog Odluke o kupnji stanova za potrebe Grada Preloga iz Programa poticane stanogradnje u Prelogu.pdf    Prijedlog Odluke o kupnji stanova za potrebe Grada Preloga iz Programa poticane stanogradnje u Prelogu 3.15 MB
Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga 104.33 kB
Indikativna ponuda za poslovnu suradnju HPB.pdf    Indikativna ponuda za poslovnu suradnju HPB 1.60 MB
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga 116.80 kB
Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo.pdf    Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo 136.95 kB
Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje.pdf    Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje 118.45 kB
Zapisnik - Odbor za financije i proračun.pdf    Zapisnik - Odbor za financije i proračun 148.01 kB
Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti .pdf    Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti 128.91 kB
Zapisnik - Odbor za statut i poslovnik .pdf    Zapisnik - Odbor za statut i poslovnik 127.56 kB
Zapisnik - Stožer civilne zaštite Grada Preloga.pdf    Zapisnik - Stožer civilne zaštite Grada Preloga 1.58 MB
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2022. godinu.pdf    Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2022. godinu 246.05 kB
Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2021. godinu.pdf    Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2021. godinu 250.16 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 188.49 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr