SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

9. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

01.12.2022

REPUBLIKA HRVATSKA                                                         

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE                                                                     

PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/22-01/73

URBROJ: 2109/14-01-22-1

Prelog, 23. studenog 2022. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09., 5/13., 12/18. i 6/21.)

s a z i v a m

09. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 01. prosinca 2022. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,30 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

 

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2022. godinu.

2. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu, sa projekcijom za 2024. i  2025. godinu. (materijal u prilogu) 

Obrazloženje uz prijedlog plana Proračuna Grada Preloga za razdoblje 2023. - 2025.

3. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

6. a) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

    b) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

Indikativna ponuda za poslovnu suradnju u kreditnom poslovanju HPB

9. Donošenje Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog (materijal u prilogu)

Izvod iz katastra - grafika

12. Donošenje Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području djela naselja Jug (Ulica Perutnica) i u Ulici Dragutina Domjanića u Prelogu (materijal u prilogu)

Izvod iz katastarskog plana - Perutnica

Izvod iz katastarskog plana - Ulica Dragutina Domjanića

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

Datoteke uz članak
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga 179.44 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. godini 161.09 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini 161.37 kB
Izvod iz katastra - grafika.pdf    Izvod iz katastra - grafika 107.24 kB
Izvod iz katastarskog plana - Ulica Dragutina Domjanića.pdf    Izvod iz katastarskog plana - Ulica Dragutina Domjanića 50.93 kB
Izvod iz katastarskog plana - Perutnica.pdf    Izvod iz katastarskog plana - Perutnica 87.40 kB
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2022. godinu .pdf    Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2022. godinu 206.10 kB
Zapisnik - Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja.pdf    Zapisnik - Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja 129.07 kB
Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo.pdf    Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo 120.26 kB
Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti.pdf    Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti 122.69 kB
Zapisnik - Odbor za nekretnine.pdf    Zapisnik - Odbor za nekretnine 133.21 kB
Zapisnik - Savjet za socijalnu skrb.pdf    Zapisnik - Savjet za socijalnu skrb 133.69 kB
Zapisnik - Odbor za financije i proračun.pdf    Zapisnik - Odbor za financije i proračun 132.28 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr