SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Preloga

Fotografije uz članak 1
15.04.2020

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka gradonačelnika Grada Preloga, Klasa: 350-02/18-01/3, Urbroj: 2109/14-02-20-93 od 05.03.2020., objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 7/03, 22/08, 5/09, 4/12, 5/13, 18/14). Javna rasprava će trajati od 16.03.2020. do 31.03.2020. Javni uvid u Prijedlog VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Uprave Grada Preloga, Glavna 35, 40323 Prelog svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme i na web stranicama Grada Preloga www.prelog.hr, te izrađivača plana (www.urbia.hr). S obzirom na aktualnu situaciju oko epidemije koronavirusa, javno izlaganje Prijedloga VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga organizirat će se video prezentacijom od utorka, 24. ožujka, na internet stranicama Grada Preloga, www.prelog.hr. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 31.03.2020. godine i to na sljedeći način:

  • upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi Gradu Prelogu na mail adresu grad-financije@prelog.hr
  • upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi Gradu Prelogu, Glavna 35, 40323 Prelog.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

Ovdje možete pogledati video link Javno izlaganje Prijedloga VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI - VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PRELOGA

 

Datoteke uz članak
OGLAS o otvaranju Javne rasprave o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga.pdf    OGLAS o otvaranju Javne rasprave o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga 134.55 kB
PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PRELOGA.pdf    PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PRELOGA 3.29 MB
EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA ID PPUG.pdf    EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA ID PPUG 6.00 MB
OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PRELOGA.pdf    OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PRELOGA 1.56 MB
SAŽETAK ZA JAVNOST PRIJEDLOGA VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PRELOGA.pdf    SAŽETAK ZA JAVNOST PRIJEDLOGA VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PRELOGA 213.20 kB
Korištenje i namjena površina.pdf    Korištenje i namjena površina 9.64 MB
Infrastrukturni sustavi 2. dio.pdf    Infrastrukturni sustavi 9.50 MB
Građevinsko područje naselja Prelog.pdf    Građevinsko područje naselja Prelog 6.29 MB
Građevinsko područje naselja Otok.pdf    Građevinsko područje naselja Otok 1.39 MB
Građevinsko područje naselja Oporovec.pdf    Građevinsko područje naselja Oporovec 1.33 MB
Građevinsko područje naselja Draškovec.pdf    Građevinsko područje naselja Draškovec 2.46 MB
Građevinsko područje naselja Čukovec.pdf    Građevinsko područje naselja Čukovec 1.30 MB
Građevinsko područje naselja Čehovec.pdf    Građevinsko područje naselja Čehovec 1.62 MB
Građevinsko područje naselja Cirkovljan.pdf    Građevinsko područje naselja Cirkovljan 1.70 MB
Infrastrukturni sustavi.pdf    Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 10.36 MB
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI - VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PRELOGA.pdf    IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI - VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PRELOGA 2.87 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr