SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Javni poziv na uklanjanje objekata u zapadnom dijelu Sportsko-rekreacijske zone Prelog

Fotografije uz članak 1
03.02.2022

Grad Prelog poziva korisnike izgrađenih objekata u zapadnom dijelu Sportsko-rekreacijske zone Prelog (na kopnenom dijelu čestice broj 1 prema DPU SRZ Prelog, odnosno na k. č. 8030/14 k. o. Prelog koja je identična zk. č. br. 3600/4/5 unutar zk. ul. 7351 k. o. Prelog) da ih sami uklone do 1. ožujka 2022. godine.

Neuklonjene objekte nakon isteka navedenog roka uklonit će Grad Prelog uz pomoć treće osobe, a o trošku korisnika izgrađenih objekata. Dodatno, smatrat će se da su se korisnici objekata odrekli građevinskog materijala i drugih predmeta zatečenih na predmetnoj čestici (uključujući i neregistrirane kamp prikolice).

Grad Prelog je s vlasnikom predmetne čestice Hrvatskom elektroprivredom d.d.  (Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb, OIB: 28921978587) 26. svibnja 2015. godine sklopio Ugovor o podzakupu (KLASA: 406-01/15-01/25, URBROJ:2109/14-02-15-01) te 2. kolovoza 2016. godine Aneks Ugovora o podzakupu (KLASA 406-01/15-01/25, URBROJ: 2109/14-02-16-2) kojim mu je predmetna čestica dana u podzakup do 3. listopada 2032. godine.

Grad Prelog je 1. studenog 2020. godine krenuo u provedbu projekta akronima AQUA ADVENTURES (HUHR/1901/2.1.2/0111) koji sufinancira Europska unija iz programa  INTERREG V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020, a čiji je sastavni dio izgradnja dviju sanitarnih zgrada s tuševima, 60 tipskih drvenih nadstrešnica, postavljanje 15 vrtnih roštilja, 4 stalka za bicikle, promatračnice za promatranje ptica, 4 igrališta za odbojku na pijesku te uređenje zelenih površina i pristupnih puteva na predmetnoj čestici.

Nakon završetka projekta akronima AQUA ADVENTURES Grad Prelog na predmetnoj čestici planira izgraditi još jednu sanitarnu zgradu s WC-om za invalide te ljetni šank na otvorenom (beach bar).

Za planirani zahvat Grad Prelog ima suglasnost vlasnika predmetne čestice te pravomoćnu građevinsku dozvolu od 15. travnja 2016. godine (KLASA: UP/I-361-03/16-01/000012, URBROJ: 2109/1-09/4-16-0008) koja je produljena 26. ožujka 2019. godine (KLASA: UP/I-361-03/19-01/000019, URBROJ: 2109/1-09/4-19-0003) te izmijenjena 7. travnja 2021. godine (KLASA: UP/I-361-03/21-01/000036, URBROJ:  2109/1-09/4-21-0005).

Nakon provedenog postupka javne nabave radova u sklopu projekta akronima AQUA ADVENTURES 26. siječnja 2022. godine Grad Prelog je donio Odluku o odabiru (KLASA: 406-01/21-01/27, URBROJ: 2109/14-03-22-30) kojom je za izvođača planiranih radova odabran gospodarski subjekt Core upravljanje d.o.o. (Maksimilijana Vrhovca 14, 42 000 Varaždin, OIB: 56325839202). Planirani početak radova je 1. ožujka 2022., a planirani završetak 30. rujna 2022. godine.

Korisnici koji sami uklone izgrađene objekte u navedenom roku imat će prednost pri korištenju 60 tipskih drvenih nadstrešnica koje će se izgraditi u sklopu projekta akronima AQUA ADVENTURES.

Dopis - Poziv na uklanjanje objekata u zapadnom dijelu Sportsko - rekreacijske zone Prelog

Poziv na uklanjanje objekata u zapadnom dijelu Sportsko - rekreacijske zone Prelog

                                                                                                                                

 

Datoteke uz članak
Dopis - Poziv na uklanjanje objekata u zapadnom dijelu Sportsko - rekreacijske zone Prelog.pdf    Dopis - Poziv na uklanjanje objekata u zapadnom dijelu Sportsko - rekreacijske zone Prelog 1.46 MB
Poziv na uklanjanje objekata u zapadnom dijelu Sportsko - rekreacijske zone Prelog.pdf    Poziv na uklanjanje objekata u zapadnom dijelu Sportsko - rekreacijske zone Prelog 837.52 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr