SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje na području Grada Preloga

Fotografije uz članak 1
05.04.2016
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADONAČELNIK
KLASA: 320-02/16-01/03
URBROJ: 2109/14-02-16-01
U Prelogu, 05. travnja 2016. godine
 
 
Na temelju članka 48. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09., 26/10., 23/11. i 5/13), gradonačelnik Grada Preloga objavljuje:
 
JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje
 na području Grada Preloga
 
1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovoga javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje građanima Grada Preloga u svrhu proizvodnje hrane (povrće i  nisko grmoliko voće), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe.
 
2. LOKACIJA I BROJ VRTNIH PARCELA  
Poljoprivredna parcela, kat. čest. br. 3762/2 u k.o. Prelog, oranica Črnilec od 2183 m2, nalazi se na području Grada Preloga ( lokacija: kod groblja u Prelogu). 
Za korištenje je dostupna 21 vrtna parcela u površini od 50 m², dimenzija 5x10m. 
 
3. VRIJEME KORIŠTENJA 
Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od 2 godine bez naknade, s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara.
 
4. PRAVO PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Pravo podnošenja zahtjeva za davanje na korištenje vrtne parcele ima osoba s prebivalištem na području Grada Preloga.
Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele može podnijeti samo jedan član zajedničkog kućanstva.
 
5. ROK I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele podnosi se na Obrascu zahtjeva (Prilog 1.), Upravnom odjelu za upravu i društvene djelatnosti Grada Preloga u roku od 10 dana od dana objave ovog poziva.
 
6. KRITERIJI UTVRĐIVANJA LISTE ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE VRTNIH PARCELA
Kriteriji za utvrđivanje Liste za davanje na korištenje vrtnih parcela na obradivom zemljištu  su:
1. osoba koja predaje zahtjev mora imati prijavljeno prebivalište na području Grada Preloga.
 
7. DOKAZI 
Kriteriji za utvrđivanje Liste dokazuju se:
1. dostavljanjem preslike osobne iskaznice 
 
8. NAČIN UTVRĐIVANJA I OBJAVE LISTE 
Listu na prijedlog Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Grada Preloga utvrđuje Gradonačelnik. 
 
Lista će sadržavati slijedeće podatke: ime, prezime, adresu, OIB podnositelja zahtjeva i redni broj vrtne parcele.
Prijedlog o odabiru osoba na listi određuje se prema vremenu podnošenja zahtjeva, odnosno prema redoslijedu zaprimljenih zahtjeva u za to propisanom vremenskom roku. 
Parcele će se dodjeljivati redom počevši od red. br. 1. prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva. 
Jedan podnositelj zahtjeva može predati zahtjev za davanje na korištenje najviše jedne vrtne parcele.
Lista se objavljuje na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Preloga i na web stranici grada Preloga (www.prelog.hr).
 
9. SKLAPANJE UGOVORA 
S osobama s Liste, ovisno o broju raspoloživih vrtnih parcela, sklopit će se ugovor o davanju na korištenje vrtne parcele na obradivom zemljištu.
Ako se korisniku parcele otkaže ugovor iz propisanih razloga, vrtna parcela će se dati na korištenje slijedećem korisniku sa Liste. 
 
10. NADZOR
Kontrolu ispunjavanja kriterija za utvrđivanje Liste i obveza iz ugovora prema potrebi obavlja Upravni odjel za upravu i društvene djelatnosti Grada Preloga. 
Nadzor nad kontrolom namjenskog korištenja parcela obavljat će terenskom provjerom komunalni redar u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije Grada Preloga. 
 
11. ZAVRŠNE ODREDBE
Nepotpune ponude neće se razmatrati.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Gradonačelnik:
                                                                           Ljubomir Kolarek, dr.vet.med.               
  
Datoteke uz članak
Obrazac Zahtjeva.docx    Obrazac zahtjeva 12.67 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava