SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Preloga

Fotografije uz članak 1
18.11.2016

GRAD PRELOG  raspisuje

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Preloga

  

  1. Predmet zakupa je poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Preloga na području k.o. Prelog i k.o. Draškovec

Tabela s popisom čestica i početnom godišnjom zakupninom čini sastavni dio ovog natječaja. Ponuditelji mogu dati ponudu za jednu ili više čestica. Maksimalni ponuđeni iznos godišnje zakupnine ne smije prelaziti dvostruki iznos početne godišnje zakupnine.

  1. Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na vrijeme od 10 godina, s početkom zakupa od 01.01.2017. godine.
  2. Pisana ponuda mora sadržavati:

-          naziv odnosno ime, prezime i adresu ponuditelja, OIB

-          preslika osobne iskaznice ili izvod iz sudskog ili obrtnog registra

-          preslik rješenja o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u nastavku OPG) odnosno preslik iskaznice OPG-a, ako je ponuditelj obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

-          oznaku kat. čestice i k.o. za koju se ponuda podnosi sa iznosom ponuđene godišnje zakupnine

-          dokaz o uplaćenoj jamčevini na broj računa: HR3923900011835500002, model plaćanja 68  i poziv na broj 7706-OIB u iznosu od 500,00 kuna

-          broj žiro, tekućeg ili štednog računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine ako ponuditelj ne uspije sa ponudom

-          potvrdu Grada Preloga, Upravnog odjela za gospodarstvo i financije o podmirenim obvezama prema Gradu Prelogu

-          dokaz o prvenstvu prava zakupa

  1. Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u natječaju, pod uvjetom da imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Grada Preloga, i ponude najviši iznos zakupnine.
  2. Ako više navedenih osoba ima jednake uvjete, prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe - dosadašnji zakupnici koji zemljište koriste na osnovi valjanog ugovora o zakupu i uredno izvršavaju svoje ugovorne obveze uz uvjet da prihvate najvišu zakupninu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.

Ako je više osoba u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa, prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:

1)    pravna ili fizička osoba koja je vlasnik ili posjednik objekta za uzgoj stoke

2)    veći broj članova obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva upisanih u Upisnik ili veći broj stalno zaposlenih djelatnika pravne osobe i obrta

3)    obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima sljedećim redoslijedom:

               – završen stručni ili sveučilišni studij poljoprivrednog ili veterinarskog  smjera,

               – završenu srednju poljoprivrednu školu,

          4) poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik ekoloških proizvođača.

Ako su ponuditelji izjednačeni po svim ranije navedenim kriterijima, izbor najpovoljnijeg ponuditelja utvrđuje se na osnovi najviše ponuđene cijene.

Fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u postupku natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, a ostvaruju jedno od navedenih prava na prvenstveni zakup, trebaju svoju prednost istaknuti u ponudi i dokumentirati je.

Navedene osobe imaju prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvate najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete iz istog redoslijeda prava prvenstva.

  1. Nevažećim ponudama smatraju se:

-       ponude koje prelaze dvostruki iznos početne godišnje zakupnine,

-       zajedničke ponude dvaju ili više ponuđača,

-       ukoliko ponuditelj nije podmirio sve obveze prema Gradu Prelogu

-       ukoliko ponuditelj neovlašteno koristi poljoprivredno zemljište u vlasništvu   Grada Preloga.

  1. Sudionik natječaja može biti fizička ili pravna osoba koja do isteka roka za podnošenje ponuda ima podmirene sve obveze prema Gradu Prelogu. Sudionik natječaja ne može biti osoba koja je neovlašteno ušla u posjed i neovlašteno koristi poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Preloga.
  2. Pisane ponude predaju se osobno ili šalju poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici s naznakom: ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Preloga – ne otvaraj, na adresu: Grad Prelog, Glavna 35, Prelog, do 28. studenog 2016. godine, zaključno do 12,00 sati.
  3. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

10. Grad Prelog zadržava pravo raskida ugovora za cijelu zakupljenu površinu ili za njezin dio i prije isteka roka za zakup zbog potrebe privođenja svrsi određene parcele u skladu s dokumentima prostornog uređenja na području Grada Preloga ili početka izvođenja određene investicije, s time da zakupnik ima pravo skinuti usjeve za određeno vegetacijsko razdoblje.

11. Osobama koje uplate jamčevinu i uspiju u nadmetanju jamčevina se uračunava u cijenu zakupa. Osobama koje uplate jamčevinu, uspiju u nadmetanju pa nakon toga odustanu, jamčevina se ne vraća. Osobama koje uplate jamčevinu a ne uspiju u nadmetanju jamčevina se vraća.

12. Natjecatelji koji uspiju u natječaju dužni su zaključiti ugovor o zakupu kojim će se regulirati stupanje u posjed zemljišta, te rok i način plaćanja zakupnine.

13. Potrebna objašnjenja i upute o poljoprivrednom zemljištu zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za upravu i društvene djelatnosti Grada Preloga – tel. 040/645-301 i 638-686.

 

                                                                                                             GRAD PRELOG

 

 

 

 

 

Datoteke uz članak
TABLICA - ZAKUP 2016.pdf    TABLICA-ZAKUP 2016. 212.51 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava