SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Preloga

Fotografije uz članak 1
07.11.2019

Grad Prelog je početkom godine, 14. siječnja 2019. godine, pokrenuo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. Izdanim Mišljenjem Međimurske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, KLASA: 351-03/18-03/72, URBROJ: 2109/1-09-3/01-19-13, od 30. listopada 2019. godine, u pogledu izrade Izmjene i dopune Prostornog plana, nije utvrđena potreba provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš, te je dano mišljenje da su Izmjene i dopune Prostornog plana prihvatljive za ekološku mrežu. Slijedom toga, gradonačelnik Grada Preloga, 07.11.2019. godine donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Preloga.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Preloga

 

Datoteke uz članak
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Preloga.pdf    Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Preloga 3.95 MB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr