SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Statut Grada Preloga.pdf   Statut Grada Preloga (pročišćeni tekst) 336.13 kB
2326_10536_izmjenaidopunestatuta2013.pdf   Izmjena i dopune statuta 2013. 375.87 kB
2326_10600_dopunastatuta.pdf   Dopuna statuta 2011 103.56 kB
2326_10535_izmjenastatuta.pdf   Izmjene statuta - studeni 2010. 239.49 kB
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Preloga od 2018. do 2022. godine.pdf   Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Preloga od 2018. do 2022. godine 971.81 kB
Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Preloga za 2022. godinu.pdf   Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Preloga za 2022. godinu 153.81 kB
Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Preloga za 2023. godinu .pdf   Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Preloga za 2023. godinu 190.49 kB
Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Preloga za 2024. godinu .pdf   Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Preloga za 2024. godinu 182.61 kB
2326_8901_strategija.pdf   Strategija gospodarskog razvitka Grada Preloga 355.99 kB
Strategija razvoja Grada Preloga_2018.- 2028..pdf   Strategija razvoja Grada Preloga 2018. - 2028. 1.72 MB
2326_8902_prostorniplan.pdf   Prostorni plan uređenja Grada Preloga 483.90 kB
2326_8903_centaristok.pdf   Detaljni plan uređenja dijela centra u Prelogu - ISTOK 475.61 kB
Strategija razvoja_Grad Prelog_final_nakon sjednice GV.pdf   Strategija razvoja poduzetničkog okruženja Grada Preloga do 2020. 4.75 MB
Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu- Grad Prelog.pdf   Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu - Grad Prelog 749.58 kB
Tablični prikaz Izvješća o provedbi Provedbenog programa Grada Preloga.pdf   Tablični prikaz Izvješća o provedbi Provedbenog programa Grada Preloga 441.56 kB
Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine.pdf   Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine 260.04 kB
Provedbeni program Grada Preloga za razdoblje od 2022. do 2025. godine.pdf   Provedbeni program Grada Preloga za razdoblje od 2022. do 2025. godine 1.82 MB
2326_8902_prostorniplan (1).pdf   Prostorni plan uređenja Grada Preloga 483.90 kB
2326_11011_idppugprelogobrazlozenje2009samotekstisporuka.pdf   II. Izmjene i dopune PPUG Preloga – područje manjeg obuhvata 3.23 MB
2326_11008_ppugpobilaznica.pdf   Izmjene i dopune PPUG Preloga – ciljana izmjena trase sjeverne obilaznice Preloga i Cirkovljana i utvrđivanje uvjeta za nekonvencionalne energane 112.28 kB
2326_11009_ividppugprelogodredbe2013k.pdf   Izmjene i dopune PPUG Preloga – ciljana izmjena u svrhu proširenja Gospodarske zone u Prelogu – Sjever 141.23 kB
2326_11010_270010961vidppugprelogodlukazavijee-2.pdf   Izmjene i dopune PPUG Preloga 390.71 kB
2326_11013_provedbaprelogjugisporuka.pdf   DPU dio naselja Jug u Prelogu 400.39 kB
2326_11014_odlukaiddpuprelogjugisporuka.pdf   DPU dijela naselja Jug u Prelogu 119.70 kB
2326_11015_iiiddpuprelogjugodredbe2013.pdf   ID DPU dijela naselja Jug u Prelogu 131.89 kB
2326_11016_provedbagsdrashemusisporuka.pdf   DPU gospodarsko-stambene zone Draškovec-Hemuševec 343.93 kB
2326_11017_provedbazapaddraskovecisporuka.pdf   DPU stambene zone u Draškovcu 362.99 kB
2326_11018_provedbadpuotokisporuka.pdf   DPU stambene zone u Otoku – zapad 325.63 kB
2326_11019_provedbaindustrprelogisporuka.pdf   DPU proširenja industrijske zone u Prelogu 362.67 kB
2326_11020_provedbacirkovljanisporuka.pdf   DPU stambene zone iza groblja u Cirkovljanu 323.84 kB
2326_11021_dpuprelogindsjeverprovedbaisporuka.pdf   DPU gospodarske zone u Prelogu- Sjever 335.82 kB
2326_11022_izmjenezonesjever.pdf   II. ID DPU gospodarske zone u Prelogu- Sjever 104.35 kB
2326_11026_izmjenaodredbedpupreloggospsjever2013isporuka.pdf   III. ID DPU gospodarske zone u Prelogu- Sjever 50.67 kB
IZMJENA_odredbe_DPU_Prelog_GOSP_SJEVER_2014_ISPORUKA.pdf   IV. ID DPU gospodarske zone u Prelogu- Sjever 60.66 kB
V_ID_DPU_Prelog_SVE_odredbe_GZ_SJEVER_2006_2007_2011_2013_2014_2015_pročišćeni tekst.pdf   V. ID DPU gospodarske zone u Prelogu- Sjever 484.68 kB
2326_11026_izmjenaodredbedpupreloggospsjever2013isporuka.pdf   DPU dijela centra u Prelogu – istok 50.67 kB
2326_11033_odredbedputzdrakovecisporuka.pdf   DPU područja lječilišno – turističkog kompleksa Draškovec 429.78 kB
2326_11033_odredbedputzdrakovecisporuka.pdf   DPU područja lječilišno – turističkog kompleksa Draškovec 429.78 kB
2326_11035_dpumgupca-1.pdf   DPU sportsko – rekreacijskog centra južno od ulice Matije Gupca u Prelogu 268.75 kB
2326_11036_01odluka-2.pdf   DPU sportsko – rekreacijske zone Prelog 338.46 kB
I_ID_DPU_odredbe_SVE_Prelog_CENTAR_ISPORUKA.pdf   I. ID DPU dijela centra u Prelogu 352.47 kB
Obrazac zahtjeva za koristenje javne povrsine.pdf   Obrazac zahtjeva za koristenje javne povrsine 84.68 kB
Obrazac zahtjeva za koristenje javne povrsine.doc   Obrazac zahtjeva za koristenje javne povrsine 46.50 kB
Porez_na_nekretnine_neizgradeno_gradevinsko_zemljiste.doc   Porez na nekretnine - Neizgrađeno građevinsko zemljište 100.00 kB
Porez_na_nekretnine_poslovni_prostor.doc   Porez na nekretnine - poslovni prostor 108.00 kB
Porez_na_nekretnine_stambeni_prostor.doc   Porez na nekretnine - stambeni prostor 108.00 kB
Zahtjev za utvrđivanje neto površine prostora za komunalnu naknadu.doc   Zahtjev za utvrđivanje neto površine prostora za komunalnu naknadu 30.00 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr