SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE za dostavu podataka o poreznom obvezniku (podaci o nekretninama) prema Zakonu o lokalnim porezima

11.07.2017

Poštovani,

dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/16) (dalje u tekstu Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, prema članku 70. Zakona, s danom stupanja na snagu odredbi koje se odnose na porez na nekretnine odnosno od 01. siječnja 2018. godine.Porezni obveznici se obavještavaju:

- da je predmet oporezivanja nekretnina,

- da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,

- da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,

-  da se nekretninom smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne
djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja,

- da se neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje prema važećem prostornom planu i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, vodovima el. energije i vode prema mjesnim prilikama, a na njemu nije izgrađena nikakva građevina za koju je potrebna građevinska dozvola,

- da se dodatnim sadržajima smatraju osobito bazeni, saune, sportski tereni i sl.,

- da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),

- da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,

- da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.
Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju JLS na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te JLS.

Stoga su JLS obvezne tijekom 2017. godine ustrojiti i dalje voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.

Za prikupljanje podataka zadužen je Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Preloga, koji ovim putem poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području Grada Preloga 

da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 01. rujna 2017. godine dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce, posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu. 

Svi obrasci su dostupni i na internetskoj stranici www.prelog.hr / važni dokumenti, a mogu se ispunjeni dostaviti osobno predajom u pisarnici Grada u vremenu od 07 – 15h, putem pošte (Grad Prelog, Glavna 35, 40323 Prelog) ili elektroničkim putem na e-mail adresu: poreznanekretnine@prelog.hr.

Eventualno potrebnu pomoć u popunjavanju obrazaca, dodatne informacije i upute molimo da zatražite putem tel. 040/638-693, elektronski na email: poreznanekretnine@prelog.hr ili osobno u gradskoj upravi (URED BR. 8, I. KAT) u vremenu od 07 – 15h.

 

Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže JLS dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže JLS s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom za stanje i dob nekretnine.

Također, ukoliko ste vlasnici više stambenih/poslovnih građevina i/ili neizgrađenih građevinskih zemljišta, obrazac za dostavu podataka za iste možete preuzeti na internetskoj stranici Grada Preloga www.prelog.hr / važni dokumenti.

Napomena:
Komunalna naknada se ukida s danom 31.12.2017.godine.

 

                                                                                                                                       GRAD PRELOG

                                                                                                              Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Datoteke uz članak
Porez_na_nekretnine_neizgradeno_gradevinsko_zemljiste.doc    Porez na nekretnine - neizgrađeno građevinsko zemljište 100.00 kB
Porez_na_nekretnine_poslovni_prostor.doc    Porez na nekretnine - poslovni prostor 108.00 kB
Porez_na_nekretnine_stambeni_prostor.doc    Porez na nekretnine - stambeni prostor 108.00 kB
PRELOG - Obavijest i javni poziv obveznicima poreza na nekretnine.pdf    Obavijest i javni poziv 342.88 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr


Bilten

Pretplatite se na bilten:
Prijava Odjava