SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

14. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

28.11.2019

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

KLASA: 021-05/19-01/44

URBROJ: 2109/14-01-19-1

Prelog, 21. studeni 2019. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m

14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 28. studenog 2019. godine (ČETVRTAK)

u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. a) Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga.

   b) Donošenje Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika. (materijal u prilogu)

2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2019. godinu.

3. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu, sa projekcijom za 2021. i  2022. godinu. (materijal u prilogu)

    Obrazloženje uz Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu 

4. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

7. a) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu) 

   b) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

10. Donošenje Odluke o suradnji Grada Preloga s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u kreditiranju poduzetnika na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o imenovanju ulice na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

      Grafički prikaz

12. Donošenje Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Cirkovljan. (materijal u prilogu)

      Procjembeni elaborat Cirkovljan

      Skica Cirkovljan

13. Donošenje Odluke o izmjeni Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj., v.r.

Datoteke uz članak
Prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika.pdf    Prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika 117.47 kB
Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga 51.62 kB
Poziv - 14. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Poziv - 14. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga 146.39 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2020. godinu 201.50 kB
Procjembeni elaborat Cirkovljan.pdf    Procjembeni elaborat Cirkovljan 1.70 MB
Prijedlog Odluke o suradnji Grada Preloga s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u kreditiranju poduzetnika na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o suradnji Grada Preloga s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u kreditiranju poduzetnika na području Grada Preloga 136.32 kB
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 219.61 kB
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 194.79 kB
Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Cirkovljan.pdf    Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Cirkovljan 120.43 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga 139.59 kB
Obrazloženje uz Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Obrazloženje uz Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu 344.79 kB
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu 196.28 kB
Prijedlog Odluke o imenovanju ulice na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju ulice na području Grada Preloga 119.23 kB
Skica Cirkovljan.pdf    Skica Cirkovljan 617.01 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2020. godinu 205.31 kB
Prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga 135.68 kB
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2020. godinu 184.79 kB
Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu, sa projekcijom za 2021. i  2022. godinu.pdf    Prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu, sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu 657.91 kB
Grafički prikaz.pdf    Grafički prikaz 307.15 kB
Zapisnik Odbor za statut i poslovnik.pdf    Zapisnik Odbor za statut i poslovnik 122.23 kB
Zapisnik Odbor za nekretnine.pdf    Zapisnik Odbor za nekretnine 122.43 kB
Zapisnik Odbor za komunalno gospodarstvo.pdf    Zapisnik Odbor za komunalno gospodarstvo 125.17 kB
Zapisnik Odbor za financije i proračun.pdf    Zapisnik Odbor za financije i proračun 144.28 kB
Zapisnik Odbor za društvene djelatnosti.pdf    Zapisnik Odbor za društvene djelatnosti 126.95 kB
Zapisnik Mandatna komisija.pdf    Zapisnik Mandatna komisija 122.31 kB
Zapisnik Gradsko povjerenstvo za imenovanje ulica.pdf    Zapisnik Gradsko povjerenstvo za imenovanje ulica 121.92 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr