SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

16. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

21.03.2024

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/24-01/02
URBROJ: 2109-14-01-24-01
Prelog, 15. ožujka 2024. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09., 5/13., 12/18. i 6/21.)

s a z i v a m

16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 21. ožujka 2024. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

 

1. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2023.). (materijal u prilogu)

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu

3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te načinu korištenja viška prihoda Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu).

4. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2023. godinu

    b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2023. godinu

    c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2023. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće Doma kulture Grada Preloga za 2023. godinu

Obrasci financijskih izvještaja Doma kulture Grada Preloga za 2023. godinu

    d) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

Financijsko izvješće Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2023. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2023. godinu

    e) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog za 2023. godinu

5. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

7. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

   b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga za 2023. godinu

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o broju sklopljenih ugovora i utrošenim sredstvima u skladu s Odlukom o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2023. godini. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt „Rekonstrukcija Zelene ulice u Draškovcu“. (materijal u prilogu)

PRILOG - Opis projekta

15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika. (materijal u prilogu)

16. Donošenje Odluke o dopuni Pravilnika o ocjenjivanju službenika u upravnim tijelima Grada Preloga. (materijal u prilogu)

17. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog. (materijal u prilogu)

Odluka Upravnog vijeća o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Prelog

18. Donošenje Odluke o imenovanju parka u Oporovcu. (materijal u prilogu)

PRILOG - Izvod iz katastarskog plana

PRILOG - Potpisna lista imenovanje parka Oporovec

19. a) Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2024. godini. (materijal u prilogu)

     b) Donošenje Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2023. godini. (materijal u prilogu)

20. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu. (materijal u prilogu)

21. Donošenje Odluke o donošenju Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Grada Preloga

22. Donošenje Odluke o isplati prigodne nagrade povodom blagdana Uskrsa umirovljenicama s područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl. ing. stroj.

 

 

 

Datoteke uz članak
Poziv - 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Poziv - 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga 103.45 kB
PRILOG - Izvod iz katastarskog plana.pdf    PRILOG - Izvod iz katastarskog plana 87.43 kB
PRILOG - Potpisna lista imenovanje parka Oporovec.pdf    PRILOG - Potpisna lista imenovanje parka Oporovec 1.28 MB
Prijedlog Odluke o imenovanju parka u Oporovcu.pdf    Prijedlog Odluke o imenovanju parka u Oporovcu 94.30 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2023. godini 108.80 kB
Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga za 2023. godinu.pdf    Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga za 2023. godinu 1.10 MB
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt „Rekonstrukcija Zelene ulice u Draškovcu“.pdf    Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt „Rekonstrukcija Zelene ulice u Draškovcu“ 100.04 kB
Opis projekta - Rekonstrukcija Zelene ulice u Draškovcu.pdf    Opis projekta - Rekonstrukcija Zelene ulice u Draškovcu 285.36 kB
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine.pdf    Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine 95.11 kB
Prijedlog Odluke o isplati prigodne nagrade povodom blagdana Uskrsa umirovljenicama s područja Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o isplati prigodne nagrade povodom blagdana Uskrsa umirovljenicama s područja Grada Preloga 97.56 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2023. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2023. godini 163.09 kB
Zapisnik - Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem.pdf    Zapisnik - Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem 125.43 kB
Zapisnik - Odbor za statut i poslovnik.pdf    Zapisnik - Odbor za statut i poslovnik 121.13 kB
Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti.pdf    Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti 151.22 kB
Zapisnik - Odbor za financije i proračun .pdf    Zapisnik - Odbor za financije i proračun 167.40 kB
Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo.pdf    Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo 135.50 kB
Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje.pdf    Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje 121.04 kB
Prijedlog Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 144.38 kB
Zapisnik - Odbor za prostorno uređenje.pdf    Zapisnik - Odbor za prostorno uređenje 288.67 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr