SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

17. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

20.06.2024

REPUBLIKA HRVATSKA                                              

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE   

PREDSJEDNIK

KLASA:  024-01/24-01/13
URBROJ: 2109-14-01-24-01
Prelog, 13. lipanj 2024. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09., 5/13., 12/18. i 6/21.)

s a z i v a m

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 20. lipnja 2024. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 19,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu. (materijal u prilogu)

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu

BILJEŠKE uz I. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu. (materijal u prilogu)

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2024. godinu. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2024. godinu. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Odluke o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja objekta Dječjeg vrtića Fijolica Prelog Odjel Draškovec ustanovi Dječji vrtić Fijolica. (materijal u prilogu)

7. a) Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan. (materijal u prilogu)

Zahtjev "Kupnja zemljišta"

Zapisnik - Mjesni odbor Cirkovljan 17.06.2024.

   b) Donošenje Zaključka o prodaji nekretnine u k.o. Prelog (Ulica V. Nazora 48).  (materijal u prilogu)

Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnina - Prelog, Vladimira Nazora 48

   c) Donošenje Zaključka o kupnji nekretnine u k.o. Prelog (Glavna ulica 63). (materijal u prilogu)

Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnina - Prelog, Glavna 63

   d) Donošenje Zaključka o kupnji nekretnine u k.o. Čehovec (Glavna ulica 104). (materijal u prilogu)

Izvod iz prostornog plana

Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnina - Čehovec

8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2024. godini. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga - 28.11.2012. godine

Statut Doma kulture Grada Preloga

11. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Pročišćeni tekst Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga

12. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga 01.10.2020. godine

Statut Muzeja Croata insulanus Grada Preloga

13. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2023. godini. (materijal u prilogu)

14. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2023. godini. (materijal u prilogu)

15. Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2023. godini. (materijal u prilogu)

16. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2023. godini. (materijal u prilogu)

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNIK:           

Đuro Ujlaki, dipl. ing. stroj.    

Datoteke uz članak
Poziv - 17. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Poziv - 17. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga 137.82 kB
Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo .pdf    Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo 125.58 kB
Zapisnik - Odbor za financije i proračun .pdf    Zapisnik - Odbor za financije i proračun 171.49 kB
Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti.pdf    Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti 134.29 kB
Zapisnik - Odbor za nekretnine.pdf    Zapisnik - Odbor za nekretnine 147.47 kB
Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2023. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2023. godini 675.59 kB
Zapisnik - Mjesni odbor Cirkvoljan 17.06.2024..pdf    Zapisnik - Mjesni odbor Cirkvoljan 17.06.2024. 138.52 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr