SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

17. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

13.06.2024

REPUBLIKA HRVATSKA                                              
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADONAČELNIK

KLASA:  024-01/24-01/06

URBROJ: 2109-14-02-24-1

Prelog, 10. lipanj 2024. godine

Temeljem članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/09.)

s a z i v a m

17. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 13. lipnja 2024. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

D N E V N I    R E D

1. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu. (materijal u prilogu)

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu

BILJEŠKE uz I. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu. (materijal u prilogu)

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2024. godinu. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2024. godinu. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja objekta Dječjeg vrtića Fijolica Prelog Odjel Draškovec ustanovi Dječji vrtić Fijolica. (materijal u prilogu)

7. a) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan. (materijal u prilogu)

Zahtjev "Kupnja zemljišta"

   b) Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnine u k.o. Prelog (Ulica V. Nazora 48).  (materijal u prilogu)

Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnina - Prelog, Vladimira Nazora 48

   c) Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine u k.o. Prelog (Glavna ulica 63). (materijal u prilogu)

Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnina - Prelog, Glavna 63

   d) Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine u k.o. Čehovec (Glavna ulica 104). (materijal u prilogu)

Izvod iz prostornog plana

Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnina - Čehovec

8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2024. godini. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga - 28.11.2012. godine

Statut Doma kulture Grada Preloga

11. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Pročišćeni tekst Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga

12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga 01.10.2020. godine

Statut Muzeja Croata insulanus Grada Preloga

13. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2023. godini. (materijal u prilogu)

14. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2023. godini. (materijal u prilogu)

15. Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2023. godini. (materijal u prilogu)

16. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2023. godini. (materijal u prilogu)

17. Informacije, pitanja, prijedlozi.

Poštovanje,

     GRADONAČELNIK:         

Ljubomir Kolarek, dr. med. vet., v.r.

 

 

 

 

Datoteke uz članak
I. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2024. godinu.pdf    I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu 249.61 kB
BILJEŠKE uz I. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu.pdf    BILJEŠKE uz I. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu 219.14 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu 184.96 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu 272.15 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2024. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2024. godinu 156.04 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2024. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2024. godinu 185.56 kB
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2024. godini..pdf    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2024. godini. 112.92 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 116.42 kB
Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga.pdf    Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga 119.05 kB
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga - 28.11.2012. godine.pdf    Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Doma kulture Grada Preloga - 28.11.2012. godine 99.94 kB
Statut Doma kulture Grada Preloga.pdf    Statut Doma kulture Grada Preloga 111.44 kB
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 254.42 kB
Pročišćeni tekst Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga .pdf    Pročišćeni tekst Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 221.88 kB
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Muzeja Croata insulanus Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Muzeja Croata insulanus Grada Preloga 111.19 kB
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga 01.10.2020. godine.pdf    Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga 01.10.2020. godine 2.42 MB
Statut Muzej Croata insulanus Grada Preloga.pdf    Statut Muzej Croata insulanus Grada Preloga 158.19 kB
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2023. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2023. godini 1.43 MB
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2023. godini.pdf    Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2023. godini 2.81 MB
Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2023. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2023. godini 11.86 MB
Poziv - 17. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga.pdf    Poziv - 17. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga 136.66 kB
Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja objekta Dječjeg vrtića Fijolica Prelog Odjel Draškovec ustanovi Dječji vrtić Fijolica.pdf    Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja objekta Dječjeg vrtića Fijolica Prelog Odjel Draškovec ustanovi Dječji vrtić Fijolica 122.68 kB
Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine u k.o. Čehovec (Glavna ulica 104).pdf    Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine u k.o. Čehovec (Glavna ulica 104) 99.32 kB
Izvod iz prostornog plana.pdf    Izvod iz prostornog plana 175.85 kB
Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnina.pdf    Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnina - Čehovec 2.13 MB
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan.pdf    Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan 117.69 kB
Zahtjev Kupnja zemljišta.pdf    Zahtjev Kupnja zemljišta 432.34 kB
Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine u k.o. Prelog (Glavna ulica 63).pdf    Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine u k.o. Prelog (Glavna ulica 63) 98.53 kB
Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnina - Prelog.pdf    Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnina - Prelog, Glavna 63 1.83 MB
Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnine u k.o. Prelog (Ulica V. Nazora 48).pdf    Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnine u k.o. Prelog (Ulica V. Nazora 48) 108.33 kB
Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnina - Prelog, Vladimira Nazora 48.pdf    Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnina - Prelog, Vladimira Nazora 48 1.12 MB
Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2023. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2023. godini 675.59 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr