SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

8. sjednica Gradskog vijeća

22.09.2014

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

P R E D S J E D N I K

KLASA: 021-05/14-01/40

URBROJ: 2109/14-01-14-01

Prelog, 18. rujna 2014. godine

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m

8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 25. rujna 2014. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,30 sati

D N E V N I  R E D

 

1.     Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2014. godine). (materijal u prilogu)

2.     Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

3.     Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01. – 30.06.2014. godine. (materijal u prilogu)

4.     Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2014. godinu. (materijal u prilogu)

5.     Donošenje Odluke o zaduženju Grada Preloga. (materijal u prilogu)

6.     Donošenje Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu. (materijal u prilogu)

7.     Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Muzeja CROATA INSULANUS Grada Preloga. (materijal u prilogu)

8.     Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Preloga. (materijal u prilogu)

9.     Donošenje Odluke o imenovanju Kulturnog vijeća Grada Preloga. (materijal u prilogu)

10.  Donošenje Zaključka o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u Prelogu – Sjever. (materijal u prilogu)


NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

-         prihvaćanje zapisnika;

-         aktualnih 30 minuta

 

Poštovanje,

 

    PREDSJEDNIK:

Goran Gotal, dipl. iur.

     v.r

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr