SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga

18.03.2021

1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga. 

2. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga.

3. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu.

4. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu.

5. a) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2020. godinu.

   b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2020. godinu.

   c) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2020. godinu.

   d) Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2020. godinu.

6. a) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

    b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. godini.

8. a) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2020. godini.

    b) Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2020. godini.

9. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2020. godini.

10. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2020. godini.

11. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2020. godini.

12. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2020. godini.

13. a) Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.

     b) Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.

14. a) Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.

     b) Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.

15. Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok.

16. Odluka o pokretanju postupka stavljanja van snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu.

17. Odluka o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga. 

18. Odluka o stavljanju van snaga Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Preloga.

19. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Dječje igralište Zelenišće.

20. a) Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu.

     b) Odluka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu.

21. Odluka o imenovanju ulice na području Grada Preloga. 

22. Program korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2021. godini.

23. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu.

24. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu.

Datoteke uz članak
Odluka o imenovanju ulice na području Grada Preloga.pdf    Odluka o imenovanju ulice na području Grada Preloga 86.94 kB
Odluka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu.pdf    Odluka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu 82.60 kB
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu.pdf    Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu 113.18 kB
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu.pdf    Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu 113.05 kB
Program korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2021. godini.pdf    Program korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2021. godini 114.16 kB
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 105.84 kB
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 105.81 kB
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Dječje igralište Zelenišće.pdf    Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Dječje igralište Zelenišće 117.56 kB
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu 103.57 kB
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 99.87 kB
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 100.18 kB
Odluka o stavljanju van snaga Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Preloga.pdf    Odluka o stavljanju van snaga Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Preloga 89.20 kB
Odluka o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Odluka o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga 88.17 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2020. godinu 104.37 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2020. godinu 104.48 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2020. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2020. godini 136.95 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2020. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2020. godini 163.02 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2020. godini 162.56 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2020. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga u 2020. godini 147.86 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2020. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2020. godini 426.55 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2020. godini.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2020. godini 104.54 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 193.99 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 206.77 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga 311.43 kB
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga.pdf    Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga 168.72 kB
Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga 133.56 kB
Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok.pdf    Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok 352.32 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2020. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2020. godinu 104.37 kB
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2020. godinu.pdf    Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2020. godinu 105.10 kB
Odluka o pokretanju postupka stavljanja van snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu.pdf    Odluka o pokretanju postupka stavljanja van snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene zone iza groblja u Cirkovljanu 167.46 kB
Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu.pdf    Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu 83.09 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr