SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

Odluke 22. sjednice Gradskog vijeća

05.04.2017
REPUBLIKA HRVATSKA                                                          
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/17-01/05
URBROJ: 2109/14-01-17-01
Prelog, 23.03.2017.

 

Na temelju članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik

Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m

 

22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati

30. ožujka 2017. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici

Grada Preloga, Prelog, Glavna 35, s početkom u 18,30 sati.

 

                 D N E V N I    R E D                             

 

   b) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o partnerstvu u provedbi Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava“. (materijal u prilogu)
   c) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o sufinanciranju Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava“. (materijal u prilogu)
     b) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u Projekt „Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Prelogu“. (materijal u prilogu)
16. Rasprava o podnesku prof.dr.sc. Matije Berljaka. (materijal u prilogu)
 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

-       prihvaćanje zapisnika;

-       aktualnih 30 minuta.

 

Poštovanje,

                                                                                              PREDSJEDNIK:

                                                                                              Goran Gotal, dipl.iur., v.r.

                                                                                        

 Tonski zapis sjednice

        

 

        

 

 

 

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr