SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

11. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

28.03.2019

REPUBLIKA HRVATSKA                                               

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

KLASA:  022-05/19-01/11

URBROJ: 2109/14-02-19-01

Prelog, 21.03.2019.

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 14/09. i 5/13.)

 

s a z i v a m

 

11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 28. ožujka 2019. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. a) Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga.

    b) Donošenje Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika. (materijal u prilogu)

2. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2018.) (materijal u prilogu)

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

NASLOVNA STRANA Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

OBRAZLOŽENJE uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

4. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

5. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića "Fijolica" za 2018. godinu

    b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2018. godinu

    c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu

Financijsko izvješće Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu 

    d) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu

Financijsko izvješće Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu 

6. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu)

8. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu)

    b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

10.  a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu)

       b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP „PRE-KOM“ d.o.o.  o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu) 

    Izvješće o radu GKP "PRE-KOM" d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini

11.  a) Donošenje Odluke o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog. (materijal u prilogu)

   Prigovor na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog

       b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Pograma raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog. (materijal u prilogu)

   Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog

   Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog TABLICA

12. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Odluke o porezima Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

14. Donošenje Odluke o subvencioniranju stambenih kredita mladih obitelji s područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

16. Donošenje Zaključka o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u Prelogu - Sjever. (materijal u prilogu)

TLOCRT - Gospodarska zona Sjever Prelog 

 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

S poštovanjem,                                                                                 

PREDSJEDNIK:

  Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

                               v.r.                              

 

 

Datoteke uz članak
Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga 106.79 kB
Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj - prosinac 2018.).pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2018.) 346.50 kB
NASLOVNA STRANA Godišnjeg izvještaja o izvršenju  proračuna za 2018. godinu.pdf    NASLOVNA STRANA Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2018. godinu 86.39 kB
OBRAZLOŽENJE UZ Godišnji izvještaj o izvršenju  proračuna za 2018. godinu.pdf    OBRAZLOŽENJE uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu 415.49 kB
Godišnji izvještaj o izvršenju  proračuna za 2018. godinu.pdf    Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu 622.81 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2018. godinu 141.97 kB
Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2018. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2018. godinu 3.03 MB
Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2018. godinu 956.82 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2018. godinu 140.69 kB
Prijedlo Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Prijedlo Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu 140.61 kB
Izvješće o radu Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Izvješće o radu Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu 188.57 kB
Financijsko izvješće Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Financijsko izvješće Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu 231.94 kB
Izvješće o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Izvješće o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu 366.81 kB
Financijsko izvješće Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Financijsko izvješće Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu 258.90 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu 140.72 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 194.77 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 181.11 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini 173.51 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga 149.40 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini 173.98 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga 154.66 kB
Izvješće o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini.xlsx    Izvješće o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini 57.27 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini 494.31 kB
Prigovor na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog.pdf    Prigovor na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog 80.82 kB
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog.pdf    Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog 197.44 kB
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog TABLICA.xls    Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog TABLICA 148.50 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog 117.95 kB
Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga 275.41 kB
Prijedlog Odluke o porezima Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o porezima Grada Preloga 174.92 kB
Prijedlog Odluke o subvencioniranju stambenih kredita mladih obitelji s područja Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o subvencioniranju stambenih kredita mladih obitelji s područja Grada Preloga 191.05 kB
Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog  plana uređenja dijela naselja Jug Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug Prelog 180.86 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine na području Grada Preloga.pdf    Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine na području Grada Preloga u 2018. godini 209.96 kB
Prijedlog Odluke o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog 117.31 kB
Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti Grada Preloga.pdf    Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti Grada Preloga 145.19 kB
Zapisnik - Mandatna komisija Grada Preloga.pdf    Zapisnik - Mandatna komisija Grada Preloga 123.42 kB
Zapisnik - Odbor za nekretnine Grada Preloga.pdf    Zapisnik - Odbor za nekretnine Grada Preloga 120.98 kB
Zapisnik - Odbor za financije i proračun Grada Preloga.pdf    Zapisnik - Odbor za financije i proračun Grada Preloga 155.33 kB
Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo Grada Preloga.pdf    Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo Grada Preloga 134.14 kB
Zapisnik - Odbor za prostorno uređenje Grada Preloga.pdf    Zapisnik - Odbor za prostorno uređenje Grada Preloga 121.81 kB
Zapisnik - Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga.pdf    Zapisnik - Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području Grada Preloga 123.53 kB
TLOCRT - Gospodarska zona Sjever.pdf    TLOCRT - Gospodarska zona Sjever 392.50 kB
Prijedlog Zaključka o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u Prelogu - Sjever.pdf    Prijedlog Zaključka o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u Prelogu - Sjever 108.47 kB
Prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika.pdf    Prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika 117.23 kB
Prijedlog odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Prijedlog odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu 112.81 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr