SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

12. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

27.06.2019

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

 

KLASA: 021-05/19-01/21

URBROJ: 2109/14-01-19-1

Prelog, 21.06.2019.

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m

12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 27. lipnja 2019. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 19,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

NASLOVNICA I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu

OBRAZLOŽENJE uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI POSLOVANJA GRADA PRELOGA ZA 2018. GODINU 

7. Donošenje Programa potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o cijeni korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o povjeravanju poslova vođenja infrastrukture Poduzetnički centar Prelog Razvojnoj agenciji PCP d.o.o.. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Preloga. (materijal u prilogu)

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. (materijal u prilogu)

12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2019. godini. (materijal u prilogu)

13. Prijedlog Dopune Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017. - 2020. godine. (materijal u prilogu)

14. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Unaprjeđenje sustava obrade korisnog otpada“. (materijal u prilogu)

15. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. godini. (materijal u prilogu)

16. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2018. godini. (materijal u prilogu)

Odluka o izvršenju Plana prihoda i rashoda GKP PRE-KOM d.o.o.

17. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. godini. (materijal u prilogu)

 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

v.r.

           

 

 

          

 

Datoteke uz članak
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu 582.09 kB
NASLOVNICA I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    NASLOVNICA I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu 85.33 kB
OBRAZLOŽENJE uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    OBRAZLOŽENJE uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu 343.31 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 231.55 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 178.29 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini 169.83 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini 191.98 kB
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Grada Preloga za 2018. godinu 133.70 kB
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Preloga 158.15 kB
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2019. godini.pdf    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2019. godini 140.20 kB
Prijedlog Dopune Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017. - 2020. godine.pdf    Prijedlog Dopune Plana gospodarenja otpadom Grada Preloga za razdoblje 2017. - 2020. godine 187.32 kB
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Unaprjeđenje sustava obrade korisnog otpada.pdf    Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Unaprjeđenje sustava obrade korisnog otpada 127.09 kB
Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Grada Preloga za 2018. godinu 2.24 MB
Prijedlog Programa potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog.pdf    Prijedlog Programa potpore male vrijednosti subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog 199.47 kB
Prijedlog Odluke o cijeni korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog.pdf    Prijedlog Odluke o cijeni korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog centra Prelog 119.14 kB
Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova vođenja infrastrukture Poduzetnički centar Prelog Razvojnoj agenciji PCP d.o.o..pdf    Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova vođenja infrastrukture Poduzetnički centar Prelog Razvojnoj agenciji PCP d.o.o. 121.18 kB
Izvješće o poslovanju MARINA PRELOG d.o.o. u 2018. godini.pdf    Izvješće o poslovanju "MARINA PRELOG" d.o.o. u 2018. godini 2.19 MB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 461.45 kB
Zapisnik Odbor za društvene djelatnosti.pdf    Zapisnik Odbor za društvene djelatnosti 292.16 kB
Zapisnik Odbor za komunalno gospodarstvo.pdf    Zapisnik Odbor za komunalno gospodarstvo 304.80 kB
Zapisnik Odbor za financije i proračun.pdf    Zapisnik Odbor za financije i proračun 323.24 kB
Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnik Mario Vrbanec.pdf    Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnik Mario Vrbanec 134.41 kB
Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2018. godini.pdf    Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2018. godini 4.41 MB
Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. godini.pdf    Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2018. godini 6.25 MB
Odluka o izvršenju Plana prihoda i rashoda GKP PRE-KOM d.o.o..xlsx    Odluka o izvršenju Plana prihoda i rashoda GKP PRE-KOM d.o.o. 41.44 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr