SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

13. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

26.09.2019

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

 

KLASA: 021-05/19-01/35

URBROJ: 2109/14-01-19-1

Prelog, 19.09. 2019.

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m

13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 26. rujna 2019. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

1. a) Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga.

    b) Donošenje Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika. (materijal u prilogu)

2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik. (materijal u prilogu)

3. Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2019. godine). (materijal u prilogu)

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2019. godine. (materijal u prilogu)

NASLOVNICA - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2019.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2019.

OBRAZLOŽENJE uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2019.

5. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 

6. a) Donošenje Odluke o uključivanju Grada Preloga u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje. (materijal u prilogu)

   b) Donošenje Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

   c) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Odluke o komunalnom redu. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o osnovama pravila mjesnih odbora. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Statut Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 

11. Donošenje Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

Prijedlog Zaključka o kupoprodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu

12. a) Donošenje Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (GKP PRE-KOM). (materijal u prilogu)

      b) Donošenje Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (MEĐIMURJEPLET) (materijal u prilogu)

PROCJEMBENI ELABORAT - Poslovna građevina sa građevinskom parcelom (Međimurjeplet d.o.o.)

 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj., v.r.

           

 

 

          

Datoteke uz članak
Prijedlog Odluke o komunalnom redu.pdf    Prijedlog Odluke o komunalnom redu 310.73 kB
Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2019. godine).pdf    Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2019. godine) 317.95 kB
Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (GKP Pre-kom d.o.o.).pdf    Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (GKP Pre-kom d.o.o.) 233.60 kB
Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik.pdf    Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik 123.82 kB
Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Preloga.pdf    Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Preloga 130.33 kB
Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu 133.35 kB
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 242.29 kB
Statut Knjiznice i čitaonice Grada Preloga.pdf    Statut Knjižnice i čitaonice Grada Preloga 247.78 kB
Procjembeni elaborat – Poslovna građevina sa građevinskom parcelom (Međimurjeplet d.o.o.).pdf    Procjembeni elaborat – Poslovna građevina sa građevinskom parcelom (Međimurjeplet d.o.o.) 12.73 MB
Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 79.95 kB
NASLOVNICA - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2019..pdf    NASLOVNICA - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2019. 88.28 kB
OBRAZLOŽENJE uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2019..pdf    OBRAZLOŽENJE uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2019. 273.54 kB
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2019..pdf    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2019. 628.68 kB
Prijedlog Odluke o uključivanju Grada Preloga u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje.pdf    Prijedlog Odluke o uključivanju Grada Preloga u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje 131.29 kB
Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Gra.pdf    Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Preloga 197.27 kB
Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu 138.12 kB
Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga 103.07 kB
Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga 124.88 kB
Prijedlog Odluke o osnovama pravila mjesnih odbora.pdf    Prijedlog Odluke o osnovama pravila mjesnih odbora 206.12 kB
Poziv 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Poziv 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga 146.86 kB
Prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika.pdf    Prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika 117.48 kB
Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (Međimurjeplet).pdf    Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog (Međimurjeplet) 120.73 kB
Zapisnik Odbor za nekretnine.pdf    Zapisnik Odbor za nekretnine 127.97 kB
Zapisnik Odbor za financije i proračun.pdf    Zapisnik Odbor za financije i proračun 139.86 kB
Zapisnik Odbor za komunalno gospodarstvo.pdf    Zapisnik Odbor za komunalno gospodarstvo 129.59 kB
Zapisnik Odbor za prostorno uređenje.pdf    Zapisnik Odbor za prostorno uređenje 126.29 kB
Zapisnik Odbor za društvene djelatnosti.pdf    Zapisnik Odbor za društvene djelatnosti 121.00 kB
Prijedlog Zaključka o kupoprodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu.pdf    Prijedlog Zaključka o kupoprodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu 138.61 kB
Zapisnik Odbor za izbor i imenovanje .pdf    Zapisnik Odbor za izbor i imenovanje 126.03 kB
Zapisnik Mandatna komisija.pdf    Zapisnik Mandatna komisija 123.25 kB
Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnica Anica Antolek Hrgar.pdf    Odgovor na vijećničko pitanje - vijećnica Anica Antolek Hrgar 101.69 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr