SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: 9. sjednica Gradskog vijeća 

9. sjednica Gradskog vijeća

20.11.2014

POZIV


MATERIJALI:

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

P R E D S J E D N I K

KLASA: 021-05/14-01/54

URBROJ: 2109/14-01-14-01

Prelog, 20. studeni 2014. godine

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m

9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 27. studenog 2014. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati

 

D N E V N I  R E D

1.     Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2014. godinu.

2.     Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji Općine Čitluk i Grada Preloga. (materijal u prilogu)  

3.     Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu, sa projekcijom za 2016. i  2017. godinu. (materijal u prilogu)  

4.     Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini. (materijal u prilogu) 

5.     Donošenje Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2015. godini. (materijal u prilogu) 

6.     Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini. (materijal u prilogu)

7.     Donošenje Socijalnog plana Grada Preloga za 2015. godini. (materijal u prilogu)  

      8.   Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

9.     Donošenje  Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2015. godini. (materijal u prilogu) 

10.  Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

11.  Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

12.  Donošenje Akcijskog plana energetski održivog razvitaka Grada Preloga (SEAP). (materijal u prilogu)  

13.  Donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja Grada Preloga do 2020. godine. (materijal u prilogu)

 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

-         prihvaćanje zapisnika;

-         aktualnih 30 minuta

 

Poštovanje,

    PREDSJEDNIK:

Goran Gotal, dipl. iur, v.r

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr