SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

10. sjednica Gradskog vijeća

18.12.2014
REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

P R E D S J E D N I K

KLASA: 021-05/14-01/63

URBROJ: 2109/14-01-14-01

Prelog, 18. 12. 2014. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.) 

s a z i v a m 

10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 29. prosinca 2014. godine (PONEDJELJAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati 

D N E V N I  R E D

1.      Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2014. godinu. (materijal u prilogu)

2.     Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini. (materijal u prilogu) 

3.     Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

4.     Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2014. godini. (materijal u prilogu)

5.     Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2014. godini. (materijal u prilogu)

6.     Donošenje Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga u 2014. godinu. (materijal u prilogu)

7.     Donošenje Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

8.     Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu. (materijal u prilogu)

9.     Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja Industrijske zone u Prelogu. (materijal u prilogu)

10.  Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

11.  Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

12.  Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2015. godinu. (materijal u prilogu)

13.   a) Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja Grada Preloga u 2014. godini. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Preloga u 2015. godini. (materijal u prilogu) 


NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

-         prihvaćanje zapisnika;

-         aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

   

 

PREDSJEDNIK:

Goran Gotal, dipl. iur.

             v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr