SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Sjednica Gradskog vijeća 

4. sjednica Gradskog vijeća

21.11.2013

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/13-01/58
URBROJ: 2109/14-01-13-01
Prelog, 22.11.2013.

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m

04. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 28. studenog 2013. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I    R E D

1. a) Izjvešće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga.

b) Donošenje Zaključka o prestanku mandata vijećniku Gradskog vijeća Grada Preloga. (materijal u prilogu)

2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2013. godinu. (materijal u prilogu)

3. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji Općine Puconci i Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Sporazum o suradnji Općine Puconci i Grada Preloga

4. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2014. godinu, sa projekcijom za 2015. i 2016. godinu. (materijal u prilogu)  

5. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2014. godini. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Socijalnog plana Grada Preloga za 2014. godini. (materijal u prilogu)  

9. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2014. godini. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2014. godini. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2014. godinu. (materijal u prilogu)

12. a) Donošenje Akta o osnivanju trgovačkog društva MARINA PRELOG d.o.o. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o imenovanju Uprave društva MARINA PRELOG d.o.o. (materijal u prilogu)

c) Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora društva MARINA PRELOG d.o.o. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Odluke o istupanju iz Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovca. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na povećanje temeljnog kapitala društva GKP PRE – KOM d.o.o. Prelog. (materijal u prilogu)

15. a) Donošenje Odluke o o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

16. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

17. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2013. godini. (materijal u prilogu)

18. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Grada Preloga u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivredoim zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

-prihvaćanje zapisnika

-aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNIK:
Goran Gotal, dipl.iur.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr