SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

6. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

31.03.2022

REPUBLIKA HRVATSKA                                                         

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE                                                                    

PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/22-01/11
URBROJ: 2109/14-01-22-01

Prelog, 24. ožujak 2022. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09., 5/13., 12/18. i 6/21.)

s a z i v a m

06. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 31. ožujka 2022. godine (ČETVRTAK) u prostorima Poduzetničkog centra Prelog, Prelog, Hrupine 7B (prizemlje, velika dvorana), s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

 

1. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2021.). (materijal u prilogu)

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu

3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu).

4. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanje Dječjeg vrtića Fijolica za 2021. godinu

    b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2021. godinu

    c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o radu Doma kulture Grada Preloga u 2021. godini

Financijsko izvješće Doma kulture Grada Prelog za 2021. godinu

    d) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2021. godinu

5. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

    b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2021. godini. (materijal u prilogu)

7. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2021. godini. (materijal u prilogu)

   b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga u 2021. godini. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2021. godini. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2021. godini. (materijal u prilogu)

Izvješće o radu GKP Pre-kom d.o.o. za 2021. godinu

Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga za 2021. godinu

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2021. godini. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2021. godini. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PREKOM d.o.o. Općini Pribislavec. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtci GKP PREKOM d.o.o. Općini Jalžabet. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Odluke o donošenju Programa demografskih mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Statutarna odluka o izmjeni Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga

16. a) Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. (materijal u prilogu)

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića Fijolica Prelog

     b) Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. (materijal u prilogu)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Fijolica Prelog

17. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. (materijal u prilogu)

Odluka Upravnog vijeća o odabiru kandidata za mjesto ravnatelja Dječjeg vrtića Fijolica

18. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Prelog. (materijal u prilogu)

19. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga. (materijal u prilogu)

20. Donošenje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog. (materijal u prilogu)

Zahtjev za zamjenu zemljišta

Izvadak iz zemljišnje knjige - 3185

Izvadak iz zemljišne knjige - 8178

21. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)  

Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu) NOVO

22. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu) NOVO

23. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

24. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2022. godini. (materijal u prilogu)

25. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

PREDSJEDNIK:           

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.     

Datoteke uz članak
Poziv - 06. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Poziv - 06. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga 369.48 kB
Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga NOVO.pdf    Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga NOVO 341.04 kB
Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga NOVO.pdf    Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga NOVO 330.33 kB
Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje.pdf    Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje 125.84 kB
Zapisnik - Odbor za statut i poslovnik .pdf    Zapisnik - Odbor za statut i poslovnik 125.48 kB
Zapisnik - Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem .pdf    Zapisnik - Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem 124.86 kB
Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti.pdf    Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti 149.37 kB
Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo.pdf    Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo 131.34 kB
Zapisnik - Odbor za nekretnine.pdf    Zapisnik - Odbor za nekretnine 124.83 kB
Zapisnik - Odbor za financije i proračun.pdf    Zapisnik - Odbor za financije i proračun 160.89 kB
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.pdf    Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 268.51 kB
Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga .pdf    Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 194.17 kB
Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga 195.26 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr