SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

11. sjednica Gradskog vijeća

26.03.2015

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADSKO VIJEĆE

P R E D S J E D N I K 

KLASA: 021-05/15-01/__

URBROJ: 2109/14-01-15-01

Prelog, 18. ožujak 2015. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09. i 5/13.)

s a z i v a m

11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 26. ožujka  2015. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati

D N E V N I  R E D

1.     Donošenje Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone u Prelogu – Sjever. (materijal u prilogu)

2.     Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu. (materijal u prilogu)

3.     Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2014.). (materijal u prilogu) 

4.     Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2014. godinu. (materijal u prilogu)    OBRAZLOŽENJE

5.     a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića  

    „Fijolica“ Prelog za 2014. godinu. (materijal u prilogu) 

b)    Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2014. godinu. (materijal u prilogu) 

c)     Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2014. godinu. (materijal u prilogu) 

d)    Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2014. godinu. (materijal u prilogu) 

6.     a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje

    objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. (materijal u          

      prilogu) 

b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa

    održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. (materijal u prilogu) 

7.     Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih

potreba u kulturi Grada Preloga u 2014. godini. (materijal u prilogu)  

8.     Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2014. godini. (materijal u prilogu) 

9.     Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga u 2014. godini. (materijal u prilogu) 

10.  a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine na području Grada Preloga u 2014. godini. (materijal u prilogu)

b)    Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2014. godini.(materijal u prilogu)

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

-         prihvaćanje zapisnika;

-         aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

   

PREDSJEDNIK:

Goran Gotal, dipl. iur,  v.r.

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr