SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301

14. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

30.11.2023

REPUBLIKA HRVATSKA                                              
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE                                                                     

PREDSJEDNIK

KLASA:  021-05/23-01/53
URBROJ: 2109-14-01-23-01
Prelog, 24. studeni 2023. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09., 5/13., 12/18. i 6/21.)

s a z i v a m

14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 30. studeni 2023. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2023. godinu.

2. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu, sa projekcijom za 2025. i  2026. godinu. (materijal u prilogu)

Obrazloženje uz plan Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

3. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2024. godini. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2024. godini. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Preloga u 2024. godini. (materijal u prilogu) 

8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 2024. godini. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

Indikativna ponuda za poslovnu suradnju u kreditnom poslovanju

10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Odluka o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga (2010. godina)

16. a) Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

     b) Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

     c) Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

17. a) Donošenje Zaključka o kupnji nekretnina u k.o. Draškovec. (materijal u prilogu)

Kopija katastarskog plana Draškovec

     b) Donošenje Zaključka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Preloga u višestambenoj građevini u Prelogu izgrađenoj pod Programu POS-a. (materijal u prilogu)

     c) Donošenje Zaključka o zamjeni stanova. (materijal u prilogu)

     d) Donošenje Zaključka o prodaji zemljišta na području Industrijske zone u Prelogu - Istok. (materijal u prilogu)

Kopija katastarskog plana Prelog - Istok

18. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje mrtvozornika na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika,
  • aktualnih 30 minuta.

Poštovanje,

  PREDSJEDNIK:            

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.     

Datoteke uz članak
Poziv - 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga.pdf    Poziv - 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga 117.66 kB
Zapisnik - Odbor za financije i proračun.pdf    Zapisnik - Odbor za financije i proračun 159.70 kB
Zapisnik - Odbor za nekretnine .pdf    Zapisnik - Odbor za nekretnine 142.85 kB
Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo.pdf    Zapisnik - Odbor za komunalno gospodarstvo 130.77 kB
Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje.pdf    Zapisnik - Odbor za izbor i imenovanje 132.15 kB
Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti.pdf    Zapisnik - Odbor za društvene djelatnosti 131.36 kB
Zapisnik - Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja.pdf    Zapisnik - Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja 135.81 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr