SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: gradska uprava  gradonačelnik 

GRADSKA UPRAVA

Glavna 35, 40323 Prelog

Centrala:
Tel.: 040/645-301

Radno vrijeme: 7,00 – 15,00

Gradonačelnik
LJUBOMIR KOLAREK, dr.med.vet.
e-mail: gradonacelnik@prelog.hr
Tel.: 040/645-119, Mob.: 098/242-360

Primanje stranaka: Ponedjeljak i utorak od 10,00 do 13,00 sati

Upravni odjeli

I. UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Prikuplja podatke i izrađuje materijale za sjednice Gradskog vijeća, gradonačelnikovog stručnog kolegija, odbora i komisija. Odgovoran je za dostavu općih akata kompetentnima. Priprema prijedloge općih akata i podnosi ih gradonačelniku odnosno Gradskom vijeću na donošenje. Kao ovlašteni službenik za informiranje, mjerodavan je za rješavanje i ostvarivanje prava na pristup informacija odnosno omogućava i osigurava ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja gradske uprave. Osigurava vođenje zapisnika i snimanje sjednica, te njihove sadržaje kao i ostale aktivnosti i događanja objaviti na web stranicama grada. Prati zakonske propise te izrađuje nacrte i daje prijedloge za usklađivanje internih odluka i akata upravnih odjela sa zakonom. Izrađuje opće i pojedinačne akte lokalne samouprave. Odgovoran je za pravilnost, točnost i dostavu akata za objavu u Službenom glasniku. Brine o protokolu. Brine o kvaliteti rada, modernizaciji metoda rada i usklađenom djelovanju gradske uprave. Odgovoran je za obavljanje zajedničkih, stručnih, upravnih, kadrovskih poslova, stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, stručne poslove provođenja natječaja i zapošljavanje službenika u gradskoj upravi, za poslove vođenja evidencija o zaposlenicima, vođenje pisarnice i arhive te za druge opće poslove. Prati provođenje zakonskih i podzakonskih propisa te surađuje s državnim i drugim tijelima nadležnim za poslove iz svojeg djelokruga.
Poslove vezano uz imovinsko-pravne poslove u vezi s upravljanjem, raspolaganjem i stjecanjem nekretnina Grada; zastupanja Grada pred pravosudnim, upravnim i drugim tijelima; poslove koordinacije rada s trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu Grada, te Turističkom zajednicom; poslove iz samoupravnog djelokruga u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima; poslovi provođenje postupka izbora i referenduma; upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada vezano uz poljoprivredno zemljište; upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada vezano uz zakup poslovnog prostora; upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada vezano uz elementarne nepogode. Osoba je zadužena za utvrđivanje mogućih nepravilnosti u radu Upravnih tijela Grada Preloga i poduzima potrebne radnje vezane za njihovo rješavanje ili sankcioniranje. Obavlja poslove vezano uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Grada i Republike Hrvatske, te poslove određene zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Provodi upravne postupke i rješava u upravnim stvarima. Brine o kontroli evidencije ulaska i izlaska iz zgrade gradske uprave, o izdavanju putnih naloga za službena putovanja za potrebe Grada. Izrađuje godišnji plan zapošljavanja, usavršavanja te druge prateće opće akte vezane uz službu. Surađuje s ustanovama i poduzećima te državnim i županijskim tijelima iz djelokruga rada Odjela. Ostvaruje suradnju sa gradskim poduzećima i turističkom zajednicom u realizaciji programa Odjela. Koordinira izradu programa u predškolskom odgoju, školstvu, socijalnoj skrbi, kulturi, športu, tehničkoj kulturi te brine o njihovoj provedbi. Sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja i zadaća iz djelokruga Odjela. Predlaže odgovarajuće mjere iz djelokruga upravnog odjela. Prati realizaciju odluka i zaključaka iz nadležnosti odjela te predlaže i kreira mjere poboljšanja rada odjela. Sudjeluje u organizaciji i provođenju aktivnosti s gradovima – partnerima iz inozemstva. Objedinjuje podatke za proračun iz djelokruga upravnog odjela. Podnosi izvješća iz djelokruga upravnog odjela.
Obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća Grada Preloga.

Pročelnica odjela – Miljenka Radović, mag.iur.
E-mail: tajnica@prelog.hr
Tel.: 040/638-687; Mob.: 099/3344-600 

Savjetnik za društvene djelatnosti – Jasminka Pervan, mag.mus.
e-mail: dom_kulture@prelog.hr
Tel.: 040/638-686

Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti - Marija Igrec, mag.oec.
e-mail: m.igrec@prelog.hr
Tel.: 040/638-686

Stručni suradnik javne uprave - Goran Fleten, bacc.admin.publ.
e-mail: grad-nekretnine@prelog.hr
Tel.: 040/638-686

Stručni suradnik javne uprave - Igor Slaviček, bacc.admin.publ.
e-mail: projekti@prelog.hr
Tel.: 040/638-685; Mob.: 099/528-4711

Stručni suradnik javne uprave - Mateja Kavran Matjačić, mag.geogr.
e-mail: grad-projekti@prelog.hr
Tel.: 040/638-685; Mob.: 099/528-4710

Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti - Helena Strahija
e-mail: zlatne.godine01@gmail.com
Tel.: 099/528-4710

Viši stručni suradnik za projekte - Matea Vadla, mag.oec.
e-mail: europrojekti@prelog.hr
Mob.: 099/4907-526

Voditelj kulturnih događanja - Tamara Šimunić
e-mail: tz@prelog.hr
Tel.: 040/638-694

Administrativni tajnik gradonačelnika – Željko Sokač
e-mail: info@prelog.hr
Tel.: 040/638-694, Mob.: 099/5284-761

Administrativni referent – Mateja Novak
e-mail: ured-grada@prelog.hr
Tel.: 040/645-301

II. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE

Upravlja odjelom, koordinira rad Odjela. Surađuje sa nadležnim tijelima u svrhu ostvarivanja Programa gradnje komunalne infrastrukture, Programa održavanja komunalne infrastrukture te drugih programa iz domene upravnog odjela. Izrađuje opće i pojedinačne akata Grada, vezanim uz djelatnosti upravnog odjela za gradonačelnikov stručni kolegij i Gradsko vijeće te priprema potrebna izvješća za gradonačelnikovog stručnog kolegija i Gradsko vijeće. Provodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima. Sudjeluje u izradi projekata i programa od važnosti za razvoj Grada, te određuje mjere za njihovu realizaciju, izrađuje odgovarajuća izvješća i analize iz djelokruga rada odjela, obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada na području prostornog planiranja, stambeno-komunalnih poslova, graditeljstva i zaštitu okoliša, prati stanje u oblasti iz djelokruga rada odjela i vodi potrebne evidencije te predlaže mjere za poboljšanje postojećeg stanja, obavlja poslove vezano uz prostorno planiranje, uređenje prostora i zemljišta, skrbi o okolišu i unapređenju okoliša, brine o uređenju naselja, obavlja poslove iz područja vodoprivrede, prometa i veza, obavlja poslove vezano uz upravljanje, održavanje i izgradnju stambenih, poslovnih i komunalnih objekata te poslove tekućeg i investicijskog održavanja, obavlja poslove vezane uz ishođenje potrebnih dozvola i pripremu za gradnju objekata i uređaja iz djelokruga rada odjela. Radi na gospodarenju otpadom, izradi planova, izvršenju i i izvješćima o izvršenju. Nadzire i koordinira izgradnju i sanaciju objekata – sanacija deponija. Prati stanje i predlaže donošenje mjere iz samoupravnog djelokruga Grada u oblasti gospodarstva (malog, srednjeg i velikog), obrta, trgovine, ugostiteljstva, šumarstva, lov i ribolov, turizma, rudarstva, te drugih gospodarskih djelatnosti, predlaže donošenje mjera i izrađuje nacrte programa kojima se potiču poduzetničke aktivnosti, poslove razvoja gospodarskih zona Grada, poslove u vezi s izradom investicijskih i razvojnih projekata Grada, poslove praćenja javnih poziva i izrada aplikacija za korištenje sredstava domaćih i stranih institucija i fondova, vrši implementaciju projekata; poslove suradnje s udrugama civilnog društva u provođenju programa i projekata od zajedničkog interesa, poslove praćenja rada trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada u području financija i gospodarstva. Nadzor proračunskih korisnika radi provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava; poslove oko zaduživanja i izdavanja jamstva Grada te trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada. Obavlja poslove utvrđivanja obveze i naplate komunalnog doprinosa i komunalne naknade, naknade i troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu te ostalih prihoda Grada, nadzora poslova komunalnog redarstva; poslove praćenja stanja u prometu, poslove oko izgradnje i održavanja prometne infrastrukture, poslove oko prometa u mirovanju, autotaxi prijevoza i ostalih vrsta prijevoza; poslove pripreme i sudjelovanja u izradi prometnih studija, istraživanje, koordiniranje i određivanje dinamike izvođenja intervencija u prometnom sustavu, planiranje investicija prometnih objekata; upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga u području osiguravanja uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada, donošenje dokumenata prostornog uređenja. Surađuje sa svim javnopravnim tijelima i drugim osobama koja sudjeluju u postupcima izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja. Izrađuje analize stanja u prostoru, analize provođenja dokumenata prostornog uređenja, ocjene stanja u prostoru i prijedloge za unapređenje prostornog razvoja s planom aktivnosti.

Obavlja poslove izrade nacrta financijskih dokumenata, a osobito nacrta proračuna Grada te nacrta financijskih planova upravnih odjela i ureda Grada, kao i završnog računa Grada, vodi brigu o uravnoteženosti proračuna te o naplati potraživanja, izrađuje nacrte akata iz oblasti porezne politike Grada, prati stanje u ovoj oblasti, pokreće inicijative za rješavanje određenih pitanja iz područja poreza i izrađuje odgovarajuća izvješća, surađuje s korisnicima sredstava gradskog proračuna i odgovarajućim institucijama, obavlja poslove vezano uz uključivanje u europske integracije, obavlja poslove vezano uz poticanje i razvoj gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Preloga, predlaže donošenje mjera i izrađuje nacrte programa, surađuje s mjerodavnim tijelima vezano uz izradu programa razvoja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Preloga. Obavlja poslove u vezi s financijskim planovima i financijskim poslovanjem mjesnih odbora. Dogovara sastanke sa poduzećima i ustanovama, čija je djelatnost vezana uz djelatnost upravnog odjela. Obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.

Pročelnik odjela – Željko Poredoš, mag.ing.traff.
e-mail: gospodarstvo@prelog.hr
Tel.: 040/638-688, Mob.: 099/3344-415

Odsjek za gospodarstvo

Savjetnik za gospodarstvo – Miroslav Hržić, mag.oec.
e-mail: grad-financije@prelog.hr
Tel.: 040/638-685; Mob.: 099/3344-421 

Stručni suradnik za gospodarstvo – Petar Šimunić, bacc.ing.aedif.
e-mail: komunalni_odjel@prelog.hr
Tel.: 040/638-693; Mob.: 099/3344-410

Viši stručni suradnik za prostorno uređenje – Zvonimir Grabant, mag.ing.geol.
e-mail: zgrabant@prelog.hr
Tel.: 040/638-693; Mob.: 099/490-7525

Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – Marko Blažeka, mag.iur. 
e-mail: m.blazeka@prelog.hr
Tel.: 040/638-693

Komunalni redar – Darko Bubanić
e-mail: komunalniredar@prelog.hr
Mob.: 099/3344-416 

Odsjek za financije i proračun

Voditelj odsjeka za financije i proračun – Sandra Hlišć
e-mail: financije@prelog.hr
Tel.: 040/638-689, Mob.: 099/3068-709  

Knjigovodstveni referent - Jasmina Strahija
e-mail: grad-blagajna@prelog.hr
Tel.: 040/638-690

Knjigovodstveni referent - Mihaela Malvić
e-mail: grad-kompenzacije@prelog.hr
Tel.: 040/638-690

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr