SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE:
Glavna 35, 40323 Prelog; Tel: +385 (40) 645 301
Tagovi: Kolegij gradonačelnika 

9. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

20.12.2018

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-05/18-01/39

URBROJ: 2109/14-02-18-01

Prelog, 18. prosinac 2018. godine

 

Temeljem članka 8. Pravilnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/09.)

s a z i v a m

 9. sjednicu Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, koja će se održati dana 20. prosinca 2018. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 7,00 sati.

 

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja Grada Preloga 2018. - 2028. (materijal u prilogu)

    PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PRELOGA 2018. - 2028. 

2. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Preloga od 2018. do 2022. godine. (materijal u prilogu)

    PRIJEDLOG STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM GRADA PRELOGA OD 2018. DO 2022. GODINE

3. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu) 

    NASLOVNA STRANA - II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2018. GODINU

    II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2018. GODINU

    OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2018. GODINU

4. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu) 

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

8. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu) 

    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

10. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

11. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt REKONSTRUKCIJA SPORTSKOG OBJEKTA U DRAŠKOVCU. (materijal u prilogu)

12. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

13. Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu) 

14. Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)   

15. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

16. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

17. Donošenje Odluke o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

18. Donošenje Odluke o dodjeli nagrada naj studentima Grada Preloga za akademsku godinu 2017/18. (materijal u prilogu)

19. Donošenje Zaključka o dodjeli nagrada uspješnim učenicima srednjih škola sa područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o statusu studentskih kredita. (materijal u prilogu)

21. Zamolbe.

22. Informacije, pitanja, prijedlozi.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                     GRADONAČELNIK:

                                                                                             Ljubomir Kolarek, dr.med.vet.

                                                                                                                    v.r.

Datoteke uz članak
Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Preloga od 2018. do 2022. godine.pdf    Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Preloga od 2018. do 2022. godine 1.19 MB
Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2019. godinu.pdf    Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2019. godinu 288.35 kB
Prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o kratkoročnom kreditu Grada Preloga 276.37 kB
Naslovna strana II.  izmjene i  dopune proračuna Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Naslovna strana II. izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2018. godinu 159.86 kB
II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    II. Izmjene i dopune proračuna Grada Preloga za 2018. godinu 479.04 kB
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt REKONSTRUKCIJA SPORTSKOG OBJEKTA U DRAŠKOVCU.pdf    Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt REKONSTRUKCIJA SPORTSKOG OBJEKTA U DRAŠKOVCU 169.55 kB
Prijedlog Odluke o dodjeli nagrada naj studentima Grada Preloga za akademsku godinu 2017-18.pdf    Prijedlog Odluke o dodjeli nagrada naj studentima Grada Preloga za akademsku godinu 2017-18 312.99 kB
Prijedlog Zaključka o dodjeli nagrada uspješnim učenicima srednjih škola sa područja Grada Preloga.pdf    Prijedlog Zaključka o dodjeli nagrada uspješnim učenicima srednjih škola sa područja Grada Preloga 290.58 kB
Strategija razvoja Grada Preloga_2018.-2028.pdf    Strategija razvoja Grada Preloga 2018. - 2028. 2.14 MB
Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Preloga 293.15 kB
Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga.pdf    Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga 300.60 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2018. godinu 663.43 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2018. godin.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2018. godin 553.11 kB
Prijedlog Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2018. godinu.pdf    Prijedlog Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2018. godinu 533.49 kB

Korisni linkovi

Žiro-račun i OIB

IBAN: HR3923900011835500002
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb

OIB: 55624885874

Kontakt

SJEDIŠTE GRADSKE UPRAVE
Glavna 35,
40323 Prelog karta

CENTRALA:
Tel: +385 (40) 645 301
Faks: +385 (40) 638 691
Email: ured-grada@prelog.hr